Arhiv

Izgradnja kanalizacijskega sistema Kope

  • 18 oktober 2012
  • Število pogledov: 1212

EVROPSKI PROJEKT: Predmet projekta je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje odpadnih komunalnih voda za turistično območje Gorsko-turistični center Kope.


Kratek opis operacije:

Predmet projekta je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje odpadnih komunalnih voda za turistično območje Gorsko-turistični center Kope. S projektom se bo celovito rešil problem odvajanja odpadnih voda za turistično območje aglomeracije Kope, kar bo zmanjšalo negativne vplive na okolje in tako vzpostavilo boljše življenjske in razvojne pogoje na tem območju. Investicija bo prispevala k turističnem razvoju celotnega turističnega območja Kop. Kratkoročni neposredni cilji operacije na področju zmanjšanja vpliva na okolje je do konca meseca septembra 2008 izgraditi 14,644 km sekundarnega kanalizacijskega omrežja za turistično območje gorsko-turističnega centra Kope s priključitvijo na primarno omrežje sv. Jurij Legen in Centralno čistilno napravo v Pamečah in do septembra leta 2010 priključiti na kanalizacijsko omrežje 1100 populacijskih enot v aglomeraciji Kope.

Naziv upravičenca oziroma skupine upravičencev:
Mestna občina Slovenj Gradec

Višina skupnih stroškov operacije:
1.046.869,45 EUR

Višino javnih virov financiranja:
460.140,00 EUR

Začetek operacije:
marec 2008

Konec operacije:
marec 2009