Arhiv

Oživljeni zven preteklosti (2010)

  • 18 oktober 2012
  • Število pogledov: 1429
Oživljeni zven preteklosti (2010)

EVROPSKI PROJEKT: Projekt kandidira za delno financiranje Evropske unije iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013


Projekt kandidira za delno financiranje Evropske unije iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov,  prednostne usmeritve Mreženje kulturnih potencialov.

Cilj operacije:

Operacija predstavlja vlaganja v javno infrastrukturo, ki je v javnem interesu in predstavlja vsebinsko in ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno tehnično-tehnološko funkcijo, z jasno opredeljenim ciljem: investicijsko vzdrževanje objekta kulturne dediščine, s čimer bo omogočena izvedba vrhunskih umetniških in kulturnih dogodkov v okviru programa Evropska kulturna prestolnica 2012, prispevek k trajnostnemu razvoju Slovenj Gradca in zaledja Koroške krajine kot zaključenega območja ter skozi povezavo kulturnih in naravnih virov v prostoru zagotovili razvoj novih storitev in proizvodov v povezavi s turizmom in turizmu komplementarnim storitvenim dejavnostim na področju kulture, kreativne industrije, informacijske družbe, izobraževanja, razvoja podjetništva, trgovine itd.

Investicija obsega vzdrževalna dela obsegajo obnovo dveh kulturnih spomenikih, ki sta v lasti občine: kulturnega spomenika stavbe Glavni trg 40, kjer bo z obnovo le te vzpostavljen muzej svetovno znanega skladatelja Huga Wolfa ter stavbo Glavni trg 24, kjer je sedež regijske Koroške galerije likovnih umetnosti in regijskega Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec. S projektom bomo zagotovili pogoje za izvedbo vsebinskega dela projekta Evropska prestolnica kulture  2012 ter pogoje za  večjo dostopnost do kulturnih dobrin. Hkrati pa bo projekt prispeval k večjemu interesu za obisk tako domačih kot tujih obiskovalcev kulturnih ustanov, povečevanju potrošnje za kulturne dobrine in storitve ter zagotovitvi dodatnih zaposlitev.

Investicija se bo izvajala v letu 2010. Ocena stroškov investicije je določena po stalnih in tekočih cenah. Okvirna vrednost investicije, ki zajema vsa predinvesticijska dela, vzdrževalna dela na stavbi Glavni trg 40 in Glavni trg 24, vključno z zunanjo ureditivjo in nakupom in montažo opreme, ki je potrebna za funkcijo objekta, nakup in montaža opreme ter restavriranje opreme, nakup in montaža tehnološke opreme, storitev strokovnega nadzora gradnje in informiranje javnosti znaša po tekočih cenah, z vključenim DDV 1.933.813,96 EUR.

Skladno z razpisnimi pogoji Javnega razpisa za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj Razvojne prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«, prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov«, bo projekt sofinanciran v višini 100% upravičenih stroškov po tekočih cenah, ki znašajo 1.889.709,86 EUR. Neupravičen strošek in morebitne prekoračitve zneskov (višja inflacija, nepredvidljiva dela…) bo poravnal investitor.

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacij:

  • mag. Lidija Požgan, direktorica občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec, vodja projekt,
  • Natalija Knez, višji svetovalec II. za pripravo projektov, koordinator projekta