Komunalna in cestna infrastruktura

SKRB ZA RAZVOJ KOLESARSKIH POVEZAV

SKRB ZA RAZVOJ KOLESARSKIH POVEZAV

Projekt zajema izgradnjo 5 sklopov sklenjenih kolesarskih povezav v mestu Slovenj Gradec v skupni dolžini cca. 9.100 m za potrebe trajnostne mobilnosti. Nekateri odseki vključujejo tudi izgradnjo peš površin. Predvidena je izgradnja 4 novih brvi ter postavitev pokritih kolesarnic, urbane opreme, ozelenitve in kolesarskih števcev. Izvedba projekta je predvidena med leti 2021 in 2022.

Preberi več...
REALIZIRANE INVESTICIJE NA PODROČJU CESTNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V LETU 2018

REALIZIRANE INVESTICIJE NA PODROČJU CESTNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V LETU 2018

Mestna občina Slovenj Gradec je na podlagi Pogodbe o vzdrževanju občinskih cest in drugih javnih površin, vodenju investicij ter najemu osnovnih sredstev, vodenje in izvajanje investicij s področja cestne in komunalne infrastrukture prenesla na Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec.
Preberi več...
ZAČETEK DEL NA KROŽIŠČU ŠMARTNO IN REKONSTRUKCIJI PODGORSKE CESTE ŠE V TEM LETU

ZAČETEK DEL NA KROŽIŠČU ŠMARTNO IN REKONSTRUKCIJI PODGORSKE CESTE ŠE V TEM LETU

Minister za infrastrukturo Republike Slovenije, dr. Peter Gašperšič se je v petek, 19.1. 2018, skupaj z direktorjem Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) g. Damirjem Topolkom, direktorico direktorata za kopenski promet g. Darjo Kocjan in drugimi predstavniki Ministrstva za infrastrukturo (MZI) in  DRSI na povabilo župana Andreja Časa udeležil delovnega sestanka na MOSG, kjer so sodelovali tudi poslanec v DZ RS, g. Ivan Škodnik ter predstavniki  ožjih lokalnih skupnosti, gospodarstva in občinske uprave.
Preberi več...
REALIZIRANE INVESTICIJE NA PODROČJU CESTNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V LETU 2017

REALIZIRANE INVESTICIJE NA PODROČJU CESTNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V LETU 2017

Na podlagi Pogodb o vodenju in izvajanju investicij v komunalno in cestno infrastrukturo, je Mestna občina Slovenj Gradec vodenje investicij prenesla na Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec.

Preberi več...
Izgradnja kanalizacije in vodovoda Balant Podgorje

Izgradnja kanalizacije in vodovoda Balant Podgorje

Izvedla se je fekalna kanalizacija v skupni dolžini cca 250 m. Prav tako so se položile nove vodovodne cevi. Kot zanimivost, naj omenimo , da se je pri tem projektu uporabilo tako imenovano vodeno vrtanje v dolžini 53 m pod strugo potoka Suhodolnice. Globina vrtanje je bila skoraj 5 m.

Vrednost investicije (z DDV): 50.170,00 €

Preberi več...
Izgradnja stanovanjske zazidave Krnice 2

Izgradnja stanovanjske zazidave Krnice 2

Na Legnu smo zgradili in komunalno opremili stanovanjsko zazidavo Krnice 2.

Vrednost investicije (z DDV): 147.647,38 €

Preberi več...
Izgradnja fontane v krožišču pri Nami Novi

Izgradnja fontane v krožišču pri Nami Novi

V krožišču pri Nami Novi končujemo z izgradnjo fontane.

Vrednost investicije (z DDV): 160.000 €

Preberi več...
Rekonstrukcija Sejmiške ulice

Rekonstrukcija Sejmiške ulice

Izvedli smo rekonstrukcijo Sejmiške ulice od HŠ 13 – HŠ 18. V celoti je zgrajena nova komunalna infrastruktura, cesta in javna razsvetljava.

Skupna vrednost investicije je 39.030,00 €.

Preberi več...
Protiprašne zaščite v Velunji

Protiprašne zaščite v Velunji

Izvedlo se je asfaltiranje 2 odsekov pri kmetijah v skupni dolžini 300 m. Zamenjal se je spodnji ustroj, izvedla se je asfaltna prevleka in ustrezno odvodnjavanje.

Vrednost vseh del je bila 46.331,33 €.

Preberi več...
Rekonstrukcija Tomšičeve ulice

Rekonstrukcija Tomšičeve ulice

V celoti se je izvedla rekonstrukcija cestišča, pločnikov in parkirišč. Nova je komunalna infrastruktura in ekološki otok.

Skupna vrednost investicije je 115.972,00 €.

Preberi več...
Rekonstrukcija cest rezervoar Legen - Lipa

Rekonstrukcija cest rezervoar Legen - Lipa

Izvedel se je nov spodnji ustroj in asfaltiranje ceste v dolžini 300 m. Skupna vrednost investicije je 19.360,00€.

Preberi več...
Zazidava Koratur

Zazidava Koratur

V Pamečah, na novi lokaciji Koraturja, smo uredili komunalno infrastrukturo v celotni zazidavi. Izvedli smo vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo, elektriko in javno razsvetljavo, TK vode, ceste in pločnike.
Preberi več...
Rekonstrukcija ceste Ribič – Dovže

Rekonstrukcija ceste Ribič – Dovže

Izvedel se je nov spodnji ustroj, odvodnjavanje in asfaltiranje cestišča v dolžini cca. 600 m. Uredile so se brežine in bankine. Skupna vrednost investicije je 126.410,00 €.

Preberi več...
Parkirišče Podgorje

Parkirišče Podgorje

Izvedel se je nov spodnji ustroj in asfaltiranje parkirišča v površini 633 m2 ter barvanje talnih oznak. Skupna vrednost investicije je 20.850,00€.

Preberi več...
Protiprašna zaščita - Škratkova dežela

Protiprašna zaščita - Škratkova dežela

V mesecu juliju smo končali z izvedbo protiprašnih zaščit v Škratkovi deželi. Izvedlo se je asfaltiranje 5 odsekov pri kmetijah v skupni dolžini 520 m. Zamenjal se je spodnji ustroj, izvedla se je asfaltna prevleka in ustrezno odvodnjavanje.

Vrednost vseh del je 61.100,00€.

Preberi več...
ZASADITVE BREŽINE IN ŽIVE MEJE OB POKOPALIŠČU STARI TRG TER DREVOREDA OB SUHODOLNICI

ZASADITVE BREŽINE IN ŽIVE MEJE OB POKOPALIŠČU STARI TRG TER DREVOREDA OB SUHODOLNICI

Predlagana ureditev upošteva predvidene posege, ki so bili načrtovani v sklopu celovite prenove in razširitve pokopališča (Ureditveni načrt – Mestno pokopališče Slovenj Gradec, 2001, Arh Deko, d.o.o. in Pokopališče Slovenj Gradec – Ureditev brvi in anonimnih grobov, 2015, Arh Deko, d.o.o.). Hkrati ureditev vključuje tudi nadaljevanje obstoječega drevoreda ob Suhodolnici.

Preberi več...
Izgradnja Erčevega mostu

Izgradnja Erčevega mostu

V mesecu avgustu smo končali z izgradnjo novega Erčevega mostu na obstoječi lokaciji dotrajanega
Preberi več...
Sanacija zemeljskih plazov v Mestni občini Slovenj Gradec

Sanacija zemeljskih plazov v Mestni občini Slovenj Gradec

Sanacija se je nanašala na:

Na cesti proti Lakužam smo sanirali dva plazova in sicer smo izvedli podporne zidove pod in nad cesto. Na cesti v Golavabuki in cesti na Selah proti Škratkovi deželi pa smo izvedli sanacijo dveh plazov z betonskimi piloti.

Preberi več...
Izgradnja varne šolske poti Pameče (LC 377200)

Izgradnja varne šolske poti Pameče (LC 377200)

V Pamečah, na lokaciji od stan. hiše 92 do pokopališča se je izvedel pločnik za pešce. Investicija , ki smo jo začeli v letu 2016 smo v tem letu dokončali. Izvedel se je fini asfalt, postavile so se zaščitne ograje, izvedla se je talna signalizacija.
Preberi več...
Rekonstrukcija ceste Gaberke – Velunje (LC 410120)

Rekonstrukcija ceste Gaberke – Velunje (LC 410120)

Na dotrajanem delu cestišča proti Velunji smo v dolžini 570 m preplastili vozišče. Izvedli smo nove cevne propuste in podporni zid v strugi potoka.
Preberi več...
Rekonstrukcija ceste LC 377081 Graška gora – Dobravski kot, II.faza
Sanacija obzidja na Meškovi ulici 24 v Slovenj Gradcu

Sanacija obzidja na Meškovi ulici 24 v Slovenj Gradcu

V letu 2016 smo porušili objekt. V letu 2017 smo nadaljevali z obnovo zidu, ureditvijo tlaka z položitvijo tlakovcev in položitvijo elektro kablov. 

Preberi več...
Ureditev premostitve na Brezniškem potoku v Mestni občini Slovenj Gradec

Ureditev premostitve na Brezniškem potoku v Mestni občini Slovenj Gradec

Na Brezniškem potoku smo zamenjali star in dotrajan propust in ga nadomestili z večjim, ki ustreza pretočnosti potoka.
Preberi več...
VARNA ŠOLSKA POT ŠMARTNO – SV. JURIJ, SLOVENJ GRADEC (faza I)

VARNA ŠOLSKA POT ŠMARTNO – SV. JURIJ, SLOVENJ GRADEC (faza I)

V Šmartnem, na lokaciji od mostu do Krenkerja se je izvedel pločnik za pešce. Izvedli so se ograjni zidovi, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava in dve hitrostni oviri.
Preberi več...
VARNA ŠOLSKA POT PAMEČE (novi blok - pokopališče)

VARNA ŠOLSKA POT PAMEČE (novi blok - pokopališče)

V tem mesecu končujemo z izgradnjo pločnika v Pamečah, od novega bloka do pokopališča. Predvidena je tudi izvedba nove javne razsvetljave in delna preplastitev ceste.
Preberi več...
Izgradnja krožišča pri avtobusni postaji Slovenj Gradec

Izgradnja krožišča pri avtobusni postaji Slovenj Gradec

Na križišču med Pohorsko cesto in Iršičevo ulico (pri avtobusni postaji) Slovenj Gradec smo uredili krožišče za večjo pretočnost prometa in varnejšo prečkanje cestišča za pešce.
Preberi več...
Izgradnja meteornega kanala krnice – faza 1

Izgradnja meteornega kanala krnice – faza 1

Meteorni kanal se je izvedel sočasno z izgradnjo Varne šolske poti Šmartno – Sv. Jurij.
Preberi več...
Zapiranje odlagališča Mislinjska Dobrava

Zapiranje odlagališča Mislinjska Dobrava

Na odlagališče nenevarnih odpadkov v Mislinjski dobravi od februarja 2013 ne odlagamo več odpadkov in je od takrat v fazi zapiranja.
Preberi več...
Plaz na Rahtelu

Plaz na Rahtelu

Na cesti proti Rahtelovem vrhu smo na dveh lokacijah sanirali plazova.

Preberi več...
Cesta Gaberke – Velunje

Cesta Gaberke – Velunje

Na dotrajanem delu cestišča proti Velunji smo v dolžini 670 m preplastili vozišče.

Preberi več...
123