Občinski prostorski načrt

Občinski svet MOSG sprejel osnutek odloka o občinskem prostorskem načrtu

  • 25 avgust 2017
  • Število pogledov: 1439

Dne 3.7. 2017 je občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na svoji  28. redni seji sprejel osnutek odloka o občinskem prostorskem načrt (OPN). Druga obravnava in sprejem odloka je predvidena po letnih počitnicah na septembrski seji.

Mestna občina Slovenj Gradec je pričela z izdelavo Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec s Sklepom župana novembra 2007 (Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec, Uradni list RS št. 115/07). Zaradi zapoznelega sprejemanja podzakonskih predpisov na državni ravni ter zahtevnosti teh predpisov je občina ocenila, da je priprava novega prostorskega akta dolgotrajnejša in je onemogočeno doseganje zastavljenih rokov izdelave in sprejemanja akta, zato je za najbolj kritične primere vzporedno pričela tudi enostavnejši in rokovno ugodnejši postopek sprememb in dopolnitev veljavnih prostorskih sestavin planskih aktov in sicer za zagotovitev stavbnih površin za Termalni center v Slovenj Gradcu in za širitev industrijske cone. Oba postopka sta bila v vmesnem času dokončana (Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2008, Uradni list RS št. 89/09 ter Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2009, Uradni list RS št. 52/15).

Nadaljevanje postopka priprave občinskih prostorskih aktov kot občinskega prostorskega načrta je bilo formalizirano s sklepom župana julija 2014 (Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec, Uradni list RS št. 62/14). Z novim Sklepom je občina uskladila pripravo občinskega prostorskega načrta z v vmesnem času sprejetimi spremembami ZPNačrt. S sklepom je župan določil način, postopek in roke priprave ter sprejemanja OPN, nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku ter druge vidike priprave OPN.

Na podlagi Sklepa o pripravi OPN MOSG ter izhodišč za pripravo OPN je bil osnutek akta pripravljen poleti 2014, v skladu s 47. členom ZPNačrt pa je občina celotno gradivo posredovala Ministrstvu za okolje in prostor, da zagotovi, da bo gradivo za nosilce urejanja prostora dostopno na svetovnem spletu.

 Mestna občina Slovenj Gradec je poziv nosilcem urejanja prostora (štev. 350-72007 z dne 5. 9. 2014) za predložitev prvih mnenj za načrtovane prostorske ureditve za pripravo Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec naslovila na tiste NUP, ki so bili navedeni v Sklepu o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 62/14), kasneje pa še Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti (Direktoratu za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja) ter Javni agenciji za železniški promet RS. Prav tako je podala MOP vlogo za izdajo odločbe o potrebnosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje.

Za pripravo nadaljnjih faz OPN so velikega pomena usmeritve in zahteve, ki jih NUP zapišejo v svojih smernicah in prvem mnenju, zato jih je bilo potrebno analizirati ter v skladu z njimi dopolniti oz. po potrebi oblikovati (nove) predloge prostorskih odločitev v postopku priprave dopolnjenega osnutka OPN.

Da občina ne bi imela težav pri pridobitvi drugih mnenj NUP na usklajen predlog OPN, je MOSG gradivo dopolnjenega osnutka OPN za javno razgrnitev akta želela čim bolj celovito uskladiti z nosilci urejanja prostora, ki so podali prva mnenja.  Pred izdelavo predloga akta pa s tem gradivom uskladiti tudi podporna gradiva, izdelana pred postopkom priprave OPN. Tekom pridobivanja drugega mnenja NUP je moral pripravljavec dodatno uskladiti posamezna določila odloka.