Občinski prostorski načrt

Julij 2014

Julij 2014

Strateški del OPN in konceptualni del UN mesta Slovenj Gradec, dopolnjena z Obrazložitvijo načrtovanih prostorskih ureditev ter Elaboratom posegov na kmetijska zemljišča, sta predstavljala Osnutek OPN MOSG, ki je bil posredovan v Ljubljano.
Preberi več...
3. RAZVOJNA OS 2013

3. RAZVOJNA OS 2013

September

Za potrebe dograditve bodočega cestnega omrežja na območju Mestne občine Slovenj Gradec se je izdelala Prometna študija mesta Slovenj Gradec 2013, katere bistven poudarek je na umestitvi južne obvoznice in hitre ceste z napovedjo bodočih prometnih obremenitev na navedenih dveh cestah ter ostali cestni mreži na območju občine.

Priloge:

1.       Prometna študija Slovenj Gradca – PNZ.pdf 

2.       Sklepne ugotovitve

Avgust

Državni prostorski načrt za državno cesto od Velenja jug do Slovenj Gradca jug

Vlada RS je 29. 8. 2013 sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug. Uredba stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.
Območje sprejetega DPN od Velenja do Slovenj Gradca je srednji odsek severnega dela 3. razvojne osi, ki poteka od avtoceste A1 preko Velenja, mimo Slovenj Gradca, Dravograda in somestja Ravne–Prevalje do meje z Avstrijo. 
Z DPN se načrtuje štiripasovna cesta med Velenjem in Slovenj Gradcem v dolžini približno 17,5 km, navezovalna cesta N1 v Velenju v dolžini 1,9 km ter podzemna izvedba dela daljnovoda 2 × 110 kV Dravograd–Velenje. Načrtovane so tudi vse druge potrebne ureditve ter ustrezne navezave na odsek proti avtocesti A1 ter proti Dravogradu.
Sočasno z že navedenimi načrtovanimi ureditvami se načrtujejo tudi priključki Slovenj Gradec jug, Podgorje, Gaberke, Škale, Velenje jug, počivališče Podgorje vzhod in Podgorje zahod, odstranitev obstoječega daljnovoda 2 × 110 kV Dravograd–Velenje, odstranitve objektov, ureditve obcestnega prostora, vključno z rekultivacijo zemljišč, ureditve in prestavitve obstoječih vodotokov, prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture in okoljevarstveni ukrepi.

Več na tej povezavi:

http://www.mzip.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/7481/2ebae7a68d0576a5d1c43e4da908ed14/

Junij

 

Na DRI upravljanje investicij d.o.o. v Ljubljani je 5. 6. 2013 potekal sestanek v zvezi z izdelavo Novelacije prometnega modela za celovito vplivno območje poteka 3. razvojne osi od Avstrije do AC A1, ki se ga je udeležil tudi župan MOSG, Andrej Čas.

Namen sestanka je bil preveriti skladnost izhodišč (prometnega omrežja) za izdelavo dveh prometnih študij, ki sta v izdelavi na območju MO Slovenj Gradec - Novelacija prometnega modela na območju 3. razvojne osi (naročnik DARS) in Prometne študije za območje mesta SG (naročnik MOSG). 

 

 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS je na vprašanje Gospodarske zbornice Slovenije Območne zbornice Koroška posredovalo informacijo o poteku prostorskega umeščanja načrtovane cestne povezave od avtoceste A1 Koper–Šentilj do meje z Republiko Avstrijo s predlaganimi strokovnimi rešitvami in možnostmi za njeno realizacijo ter informacijo o sanaciji o

Preberi več...
Februar 2013

Februar 2013

Na podlagi 2. odstavka 36. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec je župan izdal sklep o imenovanju Komisije za spremljanje priprave in sprejemanja občinskega prostorskega načrta v mestni občini Slovenj Gradec. Naloge komisije so
Preberi več...
December 2010

December 2010

Predmetna naloga predstavlja strokovno podlago za evidentiranje, proučitev, ovrednotenje in opredelitev ustreznih vsebin za področje poselitve in poselitvenega sistema za odprti prostor celotne mestne občine Slovenj Gradec, to je prostor izven območij urbanih naselij.
Preberi več...
December 2012

December 2012

Za pripravo osnutka občinskega prostorskega načrta se kot ena od podlag upoštevajo tudi argumentirane in dokumentirane razvojne pobude.
Preberi več...
123456