Poplavna varnost in razvoj vodnih virov

Urejanje vodotokov in protipoplavnih nasipov

  • 1 junij 2014
  • Število pogledov: 1197
Urejanje vodotokov in protipoplavnih nasipov

Opis vodotokov: Gre za urejanje obloge brižin z kamenjem, na mestih kjer je voda odnesla brižine, na rekah oz. potokih Trobeliščica in Jenina, in  Mislinja

  • Opis protipoplavnih nasipov: Francetova in Podjetje Nieros, gre za nad višanje nasipov nad rekami in s tem zaščita industrijske cone in določenih stanovanjskih objektov
  • Izvajalec: DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d.,
  • Nadzornik: Dražen Topič,
  • Skupaj vrednost: 40.000 EUR,
  • Financiranje: 22.500 Občina,
  • Sofinanciranje: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje