Poplavna varnost in razvoj vodnih virov

Poglobitev in razširitev struge Suhodolnice

 • 9 april 2014
 • Število pogledov: 1180
Poglobitev in razširitev struge Suhodolnice

Posamezni deli Slovenj Gradca so poplavljeni že pri 10-letnih visokih vodah, ob nastopu 100-letnih voda pa poplave povzročajo škodo na industrijskih, stanovanjskih ter infrastrukturnih objektih.

V preteklosti je bila izvedena regulacija Suhodolnice s širino dna do vtoka Homšnice 7 m, nad vtokom Homšnice pa med 5 in 6 m. Ker obstoječa struga ne prevaja visokih vod Q100, je bila pred okoli 10 leti izvedena razširitev in poglobitev struge od sotočja z Mislinjo gorvodno do izpod Homšnice v dolžini 1,087 km. Kljub izvedeni ureditvi je zaradi poplav z gorvodnega odseka poplavljena industrijska cona na levem bregu ter urbano območje na desnem bregu. Trasa: V okviru obstoječe struge z

delno širitvijo profila.

Ureditve Suhodolnice, s katerimi bo dosežena prevodnost struge za 100-letne vode, bodo izvedene v obliki poglobitve in izmenične enostranske razširitve njene struge na odseku do mostu na cesti proti Kotljam. Vse ureditve se bodo izvajale v obstoječi strugi, zato se sama trasa Suhodolnice ne bo spremenila, bo pa struga poglobljena v povprečju za 1 m in posledično seveda deloma tudi razširjena, v sami strugi pa je predvidena tudi gradnja več talnih stabilizacijskih pragov in nižjih pragov.

Ker so od trase rekonstrukcije gorvodno še vedno poplavno ogrožena naselja ob vodi, ki so izpadla iz obstoječega projekta, MOSG vzporedno s tem pripravlja še en projekt protipoplavne sanacije, ki bo ta območja tudi zajel.

 

Objekti, ki se urejajo:

 • Hrapava drača,
 • Pragovi,
 • Talni pragovi,
 • Vtok Homšnica,
 • Ribja zavetišča,
 • Zaščita plinovoda,
 • Prečkanje komunalnih vodov,
 • Premostitve
 • Rekreacijska pot

 

Izvajalec: DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d.,

Nadzornik del: Ministrstvo za okolje in prostor

Vrednost: 900.000,00 EUR,

Financiranje: EU in Republika Slovenija

Začetek del: april 2014

Konec del: julij 2014

Dokumenti za prenos