Proračuni in zaključni računi

Osnutek proračuna MOSG za leto 2017

  • 16 december 2016
  • Število pogledov: 2281
Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 1
Bilanca prihodkov in odhodkov  8
Račun finančnih terjatev in naložb  12
Račun financiranja  13
Spremna beseda k proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 14
Proračun 2017 po funkcionalni klasifikaciji 27
Proračun 2017 po programski klasifikaciji  30
Posamezni finančni načrti  87
1. Uprava  88
21. Župan in podžupana  93
15. Skupni organ občinske uprave 97
22. Občinski svet  102
23. Nadzorni odbor 105
24. Četrtne in vaške skupnosti  108
25. Delovanje urada župana in mestnega sveta  111
26. Druge javne potrebe  117
28. Slovenj Gradec - Generalni. sek. asoc. mest glasnikov miru 122
29. Turizem  125
3.1. Šolstvo  128
3.2. Otroško varstvo  132
3.3. Kultura  135
3.4. Socialno varstvo  139
3.5. Zdravstveno varstvo  143
3.6. Šport 146
3.8. Programi za mlade  149
4. Komunalno-cestno gospodarstvo - vzdrževanje  152
43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem  156
44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov  161
5. Stanovanjsko-poslovni fond 165
6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva  169
18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo  172
7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva  175
8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 178
3. Investicije na področju družbenih dejavnosti  182
4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva  186
4.5. Regionalni projekti  193
Obrazložitve finančnih načrtov  196
1. Uprava  197
21. Župan in podžupana  207
15. Skupni organ občinske uprave  210
22. Občinski svet  218
23. Nadzorni odbor  221
24. Četrtne in vaške skupnosti  223
25. Delovanje urada župana in mestnega sveta  226
26. Druge javne potrebe  233
28. Slovenj Gradec - Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru  244
29. Turizem  246
3.1. Šolstvo  252
3.2. Otroško varstvo  269
3.3. Kultura  276
3.4. Socialno varstvo  284
3.5. Zdravstveno varstvo  292
3.6. Šport  295
3.8. Programi za mlade  303
4. Komunalno-cestno gospodarstvo - vzdrževanje  306
43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem  311
44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov  317
5. Stanovanjsko-poslovni fond  326
6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva  334
18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo  341
7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva  344
8. Zaščita in reševanje, požarna varnost  348
3. Investicije na področju družbenih dejavnosti  355
4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva  359
4.5. Regionalni projekti  367
Razno 369
Letni program športa v Mestni občini Slovenj Gradec 2017 neposredna dejavnost  370
Osnutek Odloka o proračunu MOSG za leto 2017 (skupaj)