Proračuni in zaključni računi

Osnutek 2. rebalansa proračuna 2014

  • 30 november 2014
  • Število pogledov: 1334

KAZALO

 
Odlok o spremembah in dopolnitvah  odloka o poračunu Mestne občine SG za leto 2014 1
Bilanca prihodkov in odhodkov 5
Račun finančnih terjatev in naložb 10
Račun financiranja 11
Spremna beseda k osnutku 2. rebalansa proračuna Mestne občine SG za leto 2014 12
Rebalans proračuna po funkcionalni klasifikaciji 18
Rebalans proračuna po programski klasifikaciji 21

Posamezni finančni načrti

66
- 1.Uprava 67
- 21.Župan in podžupan 71
- 15.Skupni organ občinske uprave 75
- 22.Občinski svet 79
- 23.Nadzorni odbor 82
- 24.Četrtne in vaške skupnosti 85
- 25.Delovanje urada župana in mestnega sveta 88
- 26.Druge javne potrebe 93
- 27.Posebne potrebe občine, financirane iz naslova donacij 97
- 28.Slovenj Gradec-Generalni sekretar asociacije mest glasnikov miru 100
- 3.1.Šolstvo 103
- 3.2.Otroško varstvo 107
- 3.3.Kultura 110
- 3.4.Socialno varstvo 113
- 3.5.Zdravstveno varstvo 116
- 3.6.Šport 119
- 4.Komunalno – cestno gospodarstvo – vzdrževanje 122
- 43.Delovanje referata  za gospodarjenje z občinskim premoženjem 125
- 44.Prometno urejanje javnih površin in vzdrževanje drugih objektov 129
- 5.Stanovanjsko-poslovni fond 133
- 6.Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 137
- 7.Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 140
- 8.Zaščita in reševanje, požarna varnost 143
- 3.Investicije na področju družbenih dejavnosti 146
- 4.Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 149
- 4.5.Regionalni projekti 153

Obrazložitve finančnih načrtov

156
- 1.Uprava 157
- 15.Skupni organ občinske uprave 161
- 24.Četrtne in vaške skupnosti 163
- 25.Delovanje urada župana in mestnega sveta 166
- 26.Druge javne potrebe 168
- 27.Posebne potrebe občine, financirane iz naslova donacij 172
- 3.1.Šolstvo 174
- 3.2.Otroško varstvo 177
- 3.3.Kultura 180
- 3.4.Socialno varstvo 184
- 3.5.Zdravstveno varstvo 187
- 4.Komunalno-cestno gospodarstvo - vzdrževanje 189
- 43.Delovanje referata  za gospodarjenje z občinskim premoženjem 191
- 44.Prometno urejanje javnih površin in vzdrževanje drugih objektov
194
- 5.Stanovanjsko-poslovni fond 196
- 6.Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 200
- 7.Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 203
- 8.Zaščita in reševanje, požarna varnost 205
- 3.Investicije na področju družbenih dejavnosti 211
- 4.Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 216
- 4.5.Regionalni projekti 224