Proračuni in zaključni računi

Osnutek proračuna 2015

  • 30 november 2014
  • Število pogledov: 1364

KAZALO

 
Odlok o poračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015 1
Bilanca prihodkov in odhodkov 7
Račun finančnih terjatev in naložb 12
Račun financiranja 13
Spremna beseda k proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015 14
Proračun 2015 po funkcionalni klasifikaciji 22
Proračun 2015 po programski klasifikaciji 25

Posamezni finančni načrti

73
- 1.Uprava 74
- 21.Župan in podžupan 79
- 15.Skupni organ občinske uprave 83
- 22.Občinski svet 88
- 23.Nadzorni odbor 91
- 24.Četrtne in vaške skupnosti 94
- 25.Delovanje urada župana in mestnega sveta 97
- 26.Druge javne potrebe 103
- 27.Posebne potrebe občine, financirane iz naslova donacij 108
- 28.Slovenj Gradec-Generalni sekretar asociacije mest glasnikov miru 111
- 29.Turizem
114
- 3.1.Šolstvo 117
- 3.2.Otroško varstvo 121
- 3.3.Kultura 124
- 3.4.Socialno varstvo 128
- 3.5.Zdravstveno varstvo 132
- 3.6.Šport 135
- 3.8.Programi za mlade
138
- 4.Komunalno – cestno gospodarstvo – vzdrževanje 141
- 43.Delovanje referata  za gospodarjenje z občinskim premoženjem 145
- 44.Prometno urejanje javnih površin in vzdrževanje drugih objektov 149
- 5.Stanovanjsko-poslovni fond 153
- 6.Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 158
- 7.Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 161
- 8.Zaščita in reševanje, požarna varnost 164
- 3.Investicije na področju družbenih dejavnosti 168
- 4.Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 172
- 4.5.Regionalni projekti 177

Obrazložitve finančnih načrtov

180
- 1.Uprava 181
- 21.Župan in podžupan
189 - 15.Skupni organ občinske uprave 192
- 22.Občinski svet
201
- 23.Nadzorni odbor
204 - 24.Četrtne in vaške skupnosti 206 - 25.Delovanje urada župana in mestnega sveta 209 - 26.Druge javne potrebe 217 - 27.Posebne potrebe občine, financirane iz naslova donacij 226
-28.Slovenj Gradec-Generalni sekretar asociacije mest glasnikov miru
228
- 29.Turizem
230 - 3.1.Šolstvo 234 - 3.2.Otroško varstvo 243 - 3.3.Kultura 247 - 3.4.Socialno varstvo 253 - 3.5.Zdravstveno varstvo 261
- 3.6.Šport
263
- 3.8.Programi za mlade
271 - 4.Komunalno-cestno gospodarstvo - vzdrževanje 275 - 43.Delovanje referata  za gospodarjenje z občinskim premoženjem 280
- 44.Prometno urejanje javnih površin in vzdrževanje drugih objektov
287 - 5.Stanovanjsko-poslovni fond 295 - 6.Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 304 - 7.Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 309 - 8.Zaščita in reševanje, požarna varnost 312 - 3.Investicije na področju družbenih dejavnosti 319 - 4.Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 324 - 4.5.Regionalni projekti 333

Razno

335
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem
336
Letni program športa v javnem interesu v Mestni občini Slovenj Gradec
341
Kadrovski načrt Mestne občine Slovenj Gradec
353
- Načrt nabav
361
Osnutek proračuna 2015 v enotni obliki