Proračuni in zaključni računi

2. rebalans proračuna 2014

  • 30 november 2014
  • Število pogledov: 1440

KAZALO

 
Odlok o spremembah in dopolnitvah  odloka o poračunu Mestne občine SG za leto 2014 1
Bilanca prihodkov in odhodkov 5
Račun finančnih terjatev in naložb 10
Račun financiranja 11
Spremna beseda 2. rebalansa proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2014 12
Rebalans proračuna po funkcionalni klasifikaciji 17
Rebalans proračuna po programski klasifikaciji 20

Posamezni finančni načrti

66
- 1. Uprava 67
- 21. Župan in podžupan 71
- 15. Skupni organ občinske uprave 75
- 22. Občinski svet 79
- 23. Nadzorni odbor 82
- 24. Četrtne in vaške skupnosti 85
- 25. Delovanje urada župana in mestnega sveta 88
- 26. Druge javne potrebe 93
- 27. Posebne potrebe občine, financirane iz naslova donacij 97
- 28. Slovenj Gradec-Generalni sekretar asociacije mest glasnikov miru 100
- 3.1. Šolstvo 103
- 3.2. Otroško varstvo 107
- 3.3. Kultura 110
- 3.4. Socialno varstvo 113
- 3.5. Zdravstveno varstvo 116
- 3.6. Šport 119
- 4. Komunalno – cestno gospodarstvo – vzdrževanje 122
- 43. Delovanje referata  za gospodarjenje z občinskim premoženjem 125
- 44. Prometno urejanje javnih površin in vzdrževanje drugih objektov 129
- 5. Stanovanjsko-poslovni fond 133
- 6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 137
- 7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 140
- 8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 143
- 3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 146
- 4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 149
- 4.5. Regionalni projekti 153

Obrazložitve finančnih načrtov

156
- 1. Uprava 157
- 15. Skupni organ občinske uprave 161
- 24. Četrtne in vaške skupnosti 163
- 25. Delovanje urada župana in mestnega sveta 166
- 26. Druge javne potrebe 168
- 27. Posebne potrebe občine, financirane iz naslova donacij 172
- 3.1. Šolstvo 174
- 3.2. Otroško varstvo 177
- 3.3. Kultura 180
- 3.4. Socialno varstvo 184
- 3.5. Zdravstveno varstvo 187
- 4. Komunalno-cestno gospodarstvo - vzdrževanje 189
- 43. Delovanje referata  za gospodarjenje z občinskim premoženjem 191
- 44. Prometno urejanje javnih površin in vzdrževanje drugih objektov 194
- 5. Stanovanjsko-poslovni fond 196
- 6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 200
- 7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 203
- 8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 205
- 3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 211
- 4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 216
- 4.5. Regionalni projekti 224
Načrt razvojnih programov 226

2. rebalans proračuna 2014 (v skupni obliki)