Proračuni in zaključni računi

Zaključni račun za leto 2014

  • 30 november 2014
  • Število pogledov: 1451
Zaključni računi proračuna MOSG za leto 2014 1
Bilanca prihodkov in odhodkov 5
Račun finančnih terjatev in naložb 11
Račun financiranja 12
Bilanca stanja 13
Računovodsko poročilo 16
Zaključni račun po programski klasifikaciji 38
Zaključni račun proračuna po programski klasifikaciji 41
Posamezni finančni načrti 115
1. Uprava 116
21.Župan in podžupan 122
15. Skupni organ občinske uprave 126
22. Občinski svet 133
23. Nadzorni odbor 137
24. Četrtne in vaške skupnosti 140
25. Delovanje urada župana in mestnega sveta 144
26. Druge javne potrebe 152
27. Posebne potrebe občine, financiranje iz naslova donacij 158
28. Slovenj Gradec - Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru 161
3.1. Šolstvo 164
3.2. Otroško varstvo 168
3.3. Kultura 171
3.4. Socialno varstvo 175
3.5. Zdravstveno varstvo 179
3.6. Šport 182
4. Komunalno -cestno gospodarstvo -vzdrževanje 186
43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem 190
44. Prometno urejanje javnih površin in vzdrževanje drugih objektov 196
5. Stanovanjsko-poslovni fond 201
6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 207
7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 211
8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 214

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti

219
4. Investicije na področju komunalno-.cestnega gospodarstva 225
4.5. Regionalni projekti 231
Obrazložitve finančnih načrtov 234
1. Uprava 235
2. Župan in podžupan 242
15. Skupni organ občinske uprave 245
22. Občinski svet 250
23. Nadzorni odbor 253
24. Četrtne in vaške skupnosti 255
25. Delovanje urada župana in mestnega sveta 259
26. Druge javne potrebe 268
27. Posebne potrebe občine, financiranje iz naslova donacij 278
28. Slovenj Gradec - Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru 281
3.1. Šolstvo 283
3.2. Otroško varstvo 295
3.3. Kultura 300
3.4. Socialno varstvo 309
3.5. Zdravstveno varstvo 315
3.6. Šport 317
4. Komunalno-cestno gospodarstvo-vzdrževanje 322
43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem 328
44. Prometno urejanje javnih površin in vzdrževanje drugih objektov 342
5. Stanovanjsko-poslovni fond 350
6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 362
7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 369
8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 373
3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 380
4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 387
4.5. Regionalni projekti 402
Načrt razvojnih programov 405
Razno 420
Prenosi nerealiziranih nalog 421
Zaključni račun 2014 (skupaj)