Proračuni in zaključni računi

Odlok o proračunu 2015

  • 30 november 2014
  • Število pogledov: 1016

KAZALO

Odlok o poračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015

1

Bilanca prihodkov in odhodkov

7

Račun finančnih terjatev in naložb

12

Račun financiranja

13

Spremna beseda k proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015

14

Proračun 2015 po funkcionalni klasifikaciji

22

Proračun 2015 po programski klasifikaciji

25

Posamezni finančni načrti

80

- 1. Uprava

81

- 21. Župan in podžupan

86

- 15. Skupni organ občinske uprave

90

- 22. Občinski svet

95

- 23. Nadzorni odbor

98

- 24. Četrtne in vaške skupnosti

101

- 25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

104

- 26. Druge javne potrebe

110

- 27. Posebne potrebe občine, financirane iz naslova donacij

115

- 28. Slovenj Gradec – Generalni sekretar asociacije mest glasnikov miru

118

- 29. Turizem

121

- 3.1. Šolstvo

124

- 3.2. Otroško varstvo

128

- 3.3. Kultura

131

- 3.4. Socialno varstvo

135

- 3.5. Zdravstveno varstvo

139

- 3.6. Šport

142

- 3.8. Programi za mlade

145

- 4. Komunalno–cestno gospodarstvo – vzdrževanje

148

- 43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

152

- 44. Prometno urejanje javnih površin in vzdrževanje drugih objektov

156

- 5. Stanovanjsko-poslovni fond

160

- 6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva

165

- 7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva

168

- 8. Zaščita in reševanje, požarna varnost

171

- 3. Investicije na področju družbenih dejavnosti

175

- 4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva

179

- 4.5. Regionalni projekti

184

Obrazložitve finančnih načrtov

187

- 1. Uprava

188

-21. Župan in podžupan

196

- 15. Skupni organ občinske uprave

198

- 22. Občinski svet

202

- 23. Nadzorni odbor

205

- 24. Četrtne in vaške skupnosti

207

- 25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

210

- 26. Druge javne potrebe

218

- 27. Posebne potrebe občine, financirane iz naslova donacij

227

- 28. Slovenj Gradec – Generalnik sekr. asoc. mest glasnikov miru

229

- 29. Turizem

231

- 3.1. Šolstvo

235

- 3.2. Otroško varstvo

244

- 3.3. Kultura

248

- 3.4. Socialno varstvo

254

- 3.5. Zdravstveno varstvo

262

- 3.6. Šport

264
- 3.8. Programi za mlade

272

- 4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje

276

- 43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

281

- 44. Prometno urejanje javnih površin in vzdrževanje drugih objektov

288

- 5. Stanovanjsko-poslovni fond

296

- 6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva

305

- 7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva

310

- 8. Zaščita in reševanje, požarna varnost

313

- 3. Investicije na področju družbenih dejavnosti

320

- 4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva

325

- 4.5. Regionalni projekti

334

Načrt razvojnih programov

336

Razno

350

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem

351

Letni program športa v javnem interesu v Mestni občini Slovenj Gradec

356

Kadrovski načrt Mestne občine Slovenj Gradec 

368

- Načrt nabav

376

Odlok o proračunu 2015 (v skupni obliki)