Proračuni in zaključni računi

Čistopis proračuna MOSG za leto 2016

  • 30 december 2015
  • Število pogledov: 2112
Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016 1
Bilanca prihodkov in odhodkov 7
Račun finančnih terjatev in naložb 12
Račun financiranja 13
Spremna beseda k proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016 14
Proračun 2016 po funkcionalni klasifikaciji 22
Proračun 2016 po programski klasifikaciji 25
Posamezni finančni načrti 80
1. Uprava 81
21. Župan in podžupana 86
15. Skupni organ občinske uprave 90
22. Občinski svet 95
23. Nadzorni odbor 98
24. Četrtne in vaške skupnosti 101
25. Delovanje urada župana in mestnega sveta 104
26. Druge javne potrebe 110
27. Posebne potrebe občine, financiranje iz naslova donacij 115
28. Slovenj Gradec - Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru 118
29. Turizem 121
3.1. Šolstvo 124
3.2. Otroško varstvo 128
3.3. Kultura 131
3.4. Socialno varstvo 135
3.5.Zdravstveno varstvo 139
3.6. Šport 142
3.8 Programi za mlade 145
4. Komunalno - cestno gospodarstvo - vzdrževanje 148
43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem 152
44. Prometno urejanje javnih površi in vzdržev. drugih objektov 157
5. Stanovanjsko - poslovni fond 161
6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstv 166
7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 169
8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 172
3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 176
4. Investicije na področju komunalno - cestnega gospodarstva 180
4.5. Regionalni projekti 186
Obrazložitve finančnih načrtov 189
1. Uprava 190
21. Župan in podžupan 198
15. Skupni organ občinske uprave 201
22. Občinski svet 210
23. Nadzorni odbor 213
24. Četrtne in vaške skupnosti 215
25. Delovanje urada župana in mestnega sveta 218
26. Druge javne potrebe 226
28. Slovenj Gradec - Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru 237
29. Turizem 239
3.1. Šolstvo 243
3.2. Otroško varstvo 252
3.3. Kultura 257
3.4. Socialno varstvo 263
3.5. Zdravstveno varstvo 271
3.6. Šport 273
3.8. Programi za mlade 281
4. Komunalno-cestno gospodarstvo - vzdrževanje 284
43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem 289
44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov 297
5. Stanovanjsko - poslovni fond 305
6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 313
7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 319
8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 323
3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 330
4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 334
4.5. Regionalni projekti 341
Načrt razvojnih programov 343
Razno 357
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem 358
Letni program športa v javnem interesu v Mestni občini Slovenj Gradec 362
Kadrovski načrt Mestne občine Slovenj Gradec 376
Načrt nabav 381
Odlok o proračunu za leto 2016 (skupaj)