Proračuni in zaključni računi

Zaključni račun MOSG za leto 2015

  • 30 april 2016
  • Število pogledov: 1995
Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015 1
Bilanca prihodkov in odhodkov 5
Račun finančnih terjatev in naložb 11
Račun financiranja 12
Bilanca stanja 13
Računovodsko poročilo 16
Proračunska rezerva 40
Zaključni račun proračuna po funkcionalni klasifikaciji 42
Zaključni račun proračuna po programski klasifikaciji 45
Finančni načrti 123
1. Uprava 124
21. Župan in podžupan 130
15. Skupni organ občinske uprave 135
22. Občinski svet 141
23. Nadzorni odbor 145
24. Četrtne in vaške skupnosti 148
25. Delovanje urada župana in mestnega sveta 152
26. Druge javne potrebe 160
27. Posebne potrebe občine, financiranje iz naslova donacij 166
28. Slovenj Gradec - Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru 169
29. Turizem 172
3.1. Šolstvo 175
3.2. Otroško varstvo 179
3.3. Kultura 182
3.4. Socialno varstvo 187
3.5. Zdravstveno varstvo 192
3.6. Šport 195
3.8. Programi za mlade 199
4. Komunalno - cestno gospodarstvo - vzdrževanje 202
43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem 206
44. Prometno urejanje javnih površin in vzdrževanje drugih objektov 212
5. Stanovanjsko - poslovni fond 217
6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 223
7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 227
8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 230
3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 234
4. Investicije na področju komunalno - cestnega gospodarstva 239
4.5. Regionalni projekti 245
Obrazložitve finančnih načrtov 248
1. Uprava 249
21. Župan in podžupan 256
15. Skupni organ občinske uprave 259
22. Občinski svet 270
23. Nadzorni odbor 273
24. Četrtne in vaške skupnosti 275
25. Delovanje urada župana in mestnega sveta 279
26. Druge javne potrebe 288
27. Posebne potrebe občine, financiranje iz naslova donacij 299
28. Slovenj Gradec - Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru 302
29. Turizem 304
3.1. Šolstvo 308
3.2. Otroško varstvo 320
3.3. Kultura 326
3.4. Socialno varstvo 334
3.5. Zdravstveno varstvo 343
3.6. Šport 345
3.8. Programi za mlade 349
4. Komunalno - cestno gospodarstvo - vzdrževanje 352
43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem  359
44. Prometno urejanje javnih površin invzdrževanje drugih objektov 371
5. Stanovanjsko - poslovni fond 379
6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 391
7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 397
8.Zaščita in reševanje, požarna varnost 401
3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 408

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva

413
4.5. Regionalni projekti 427
Načrt razvojnih programov 430
Razno 444
Realizacija načrta pridobivanja in razpolaganja s premoženjem 445
Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015 (skupaj)