Proračuni in zaključni računi

Čistopis 2.Rebalansa proračuna mosg za leto 2016

  • 30 julij 2016
  • Število pogledov: 1349
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016 1
Bilanca prihodkov in odhodkov 5
Račun finančnih terjatev in naložb 9
Račun financiranja 10
Spremna beseda 2. rebalansa proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016 11
Rebalans proračuna po funkcionalni klasifikaciji 24
Rebalans proračuna po programski klasifikaciji 27
Posamezni finančni načrti 74
1. Uprava 75
21. Župan in podžupana 79
15. Skupni organ občinske uprave 83
22. Občinski svet 87
23. Nadzorni odbor 90
24. Četrtne in vaške skupnosti 93
25. Delovanje urada župna in mestnega sveta 96
26. Druge javne potrebe 100
28. Slovenj Gradec - Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru 103
29. Turizem 106
3.1. Šolstvo 109
3.2. Otroško varstvo 112
3.3. Kultura 115
3.4. Socialno varstvo 118
3.5. Zdravstveno varstvo 121
3.6. Šport 124
3.8. Programi za mlade 127
4. Komunalno - cestno gospodarstvo - vzdrževanje 130
43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem 133
44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov 137
5. Stanovanjsko-poslovni fond 141
6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 145
7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 148
8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 151
3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 154
4. Investicije na področju komunalno - cestnega gospodarstva 157
4.5. Regionalni projekti 161
Obrazložitev finančnih načrtov 164
3.3. Kultura 165
4. Komunalno - cestno gospodarstvo - vzdrževanje 167
43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem 169
5. Stanovanjsko - poslovni fond 171
6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 173
Načrt razvojnih programov 178
Razno 193
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem  194
Kadrovski načrt Mestne občine Slovenj Gradec 199
Čistopis 2. rebalansa proračuna MOSG za leto 2016 (skupaj)