Proračuni in zaključni računi

Osnutek 3. rebalansa proračuna MOSG za leto 2016

  • 17 oktober 2016
  • Število pogledov: 1623
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016 1
Bilanca prihodkov in odhodkov 5
Račun finančnih terjatev in naložb 9
Račun financiranja  10
Spremna beseda 3. rebalansa proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016 11
Rebalans proračuna po programski klasifikaciji 16
Posamezni finančni načrti 64
1. Uprava  65
21. Župan in podžupana  68
22. Občinski svet  71
15. Skupni organ občinske uprave 73
25. Delovanje urada župana in mestnega sveta 76
26. Druge javne potrebe  79
29. Turizem  81
3.2. Otroško varstvo  83
3.3. Kultura  85
3.4. Socialno varstvo  87
3.5. Zdravstveno varstvo  89
3.6. Šport 91
4. Komunalno-cestno gospodarstvo - vzdrževanje  93
43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem  95
44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov 98
5. Stanovanjsko-poslovni fond  101
6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 104
18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo  106
7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva  108
8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 110
3. Investicije na področju družbenih dejavnosti  112
4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva  114
4.5. Regionalni projekti  118
Obrazložitve finančnih načrtov  120
1. Uprava 121
21. Župan in podžupana  126
22. Občinski svet  129
15. Skupni organ občinske uprave 132
25. Delovanje urada župana in mestnega sveta  136
26. Druge javne potrebe  140 
29. Turizem 145
3.2. Otroško varstvo  147
3.3. Kultura  150
3.4. Socialno varstvo  154
3.5. Zdravstveno varstvo  160
3.6. Šport  163
4. Komunalno-cestno gospodarstvo - vzdrževanje  165
43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem  169
44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov 174
5. Stanovanjsko-poslovni fond  176
6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva  181
18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo  184
7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva  186
8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 189
3. Investicije na področju družbenih dejavnosti  192
4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva  196
4.5. Regionalni projekti 204
Razno 206
Kadrovski načrt Mestne občine Slovenj Gradec 207
Osnutek 3. rebalansa MOSG (skupaj)