Proračuni in zaključni računi

Predlog proračuna MOSG za leto 2017

  • 20 december 2016
  • Število pogledov: 2139

Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 
Bilanca prihodkov in odhodkov
Račun finančnih terjatev in naložb 
Račun financiranja  
Pregled sprememb v predlogu proračuna za leto 2017 Mestne občine Slovenj Gradec glede na osnutek
POSAMEZNI FINANČNI NAČRTI 
25. Delovanje urada župana in mestnega sveta 
29. Turizem 
3. 1. Šolstvo 
3. 2. Otroško varstvo 
3. 4. Socialno varstvo 
3. 6. Šport 
43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem 
44. Prometno urejanje javnih površin in vzdrževanje drugih objektov 
6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 
8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 
3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 
4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 
RAZNO
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem 
Letni program športa v Mestni občini Slovenj Gradec 2017 neposredna dejavnost 
Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 (skupaj)