Proračuni in zaključni računi

Čistopis 3. rebalansa proračuna MOSG za leto 2016

  • 15 december 2016
  • Število pogledov: 1078

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016

1

Bilanca prihodkov in odhodkov 

5

Račun finančnih terjatev in naložb 

9

Račun financiranja 

10

Spremna beseda 3. rebalansa proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016

11

Rebalans proračuna po funkcionalni klasifikaciji 

17

Rebalans proračuna po programski klasifikaciji

20

Posamezni finančni načrti

69

 1. Uprava

70

21. Župan in podžupana

74

 15. Skupni organ občinske uprave 

78

22. Občinski svet 

82

23. Nadzorni odbor 

85

24. Četrtne in vaške skupnosti

88

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

91

26. Druge javne potrebe 

95

28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru

98

29. Turizem

101

3.1. Šolstvo

104

3.2. Otroško varstvo

107

3.3. Kultura

110

3.4. Socialno varstvo

113

3.5. Zdravstveno varstvo 

116

3.6. Šport

119

3.8. Programi za mlade

122

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje 

125

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

128

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

132

5. Stanovanjsko-poslovni fond

136

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva

140

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo

143

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 

146

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 

149

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 

152

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

155

4.5. Regionalni projekti

160

Obrazložitve finančnih načrtov

163

1. Uprava

164

21. Župan in podžupana

169

15. Skupni organ občinske uprave 

172

22. Občinski svet 

176

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

179

26. Druge javne potrebe

183

29. Turizem

189

3.2. Otroško varstvo

191

3.3. Kultura

194

3.4. Socialno varstvo

196

3.5. Zdravstveno varstvo 

202

3.6. Šport 

205

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje 

207

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

211

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

216

5. Stanovanjsko-poslovni fond 

218

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 

223

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo

226

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 

228

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 

231

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 

234

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

238

4.5. Regionalni projekti

246

             Načrt razvojnih programov

248

              Razno

262

Kadrovski načrt Mestne občine Slovenj Gradec

263

 Čistopis 3. rebalansa proračuna (skupaj)