Proračuni in zaključni računi

Čistopis proračuna MOSG za leto 2017

  • 23 januar 2017
  • Število pogledov: 1364

Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 

1

Bilanca prihodkov in odhodkov 

8

Račun finančnih terjatev in naložb 

13

Račun financiranja 

14

Spremna beseda k proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017

15

Proračun po funkcionalni klasifikaciji

35

Proračun po programski klasifikaciji

38

Posamezni finančni načrti 

97

1. Uprava

98

21. Župan in podžupana

103

15. Skupni organ občinske uprave

107

22. Občinski svet 

112

23. Nadzorni odbor 

115

24. Četrtne in vaške skupnosti

118

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

121

26. Druge javne potrebe

127

28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru

132

29. Turizem

135

3.1. Šolstvo

138

3.2. Otroško varstvo 

142

3.3. Kultura

145

3.4. Socialno varstvo

149

3.5. Zdravstveno varstvo 

153

3.6. Šport 

156

3.8. Programi za mlade

159

 4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje 

162

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

166

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

171

5. Stanovanjsko-poslovni fond

175

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva

179

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo

182

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva

185

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 

188

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 

192

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

196

4.5. Regionalni projekti

203

Obrazložitve finančnih načrtov

206

1.Uprava

207

21. Župan in podžupana

217

15. Skupni organ občinske uprave 

220

22. Občinski svet

228

23. Nadzorni odbor

231

24. Četrtne in vaške skupnosti

233

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

236

26. Druge javne potrebe 

243

28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru

254

29. Turizem

256

3.1. Šolstvo

262

3.2. Otroško varstvo 

279

3.3. Kultura

286

3.4. Socialno varstvo

294

3.5. Zdravstveno varstvo

302

3.6. Šport

305

3.8. Programi za mlade

313

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje

316

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

321

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

328

5. Stanovanjsko-poslovni fond 

337

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 

346

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo

354

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 

357

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 

361

3. investicije na področju družbenih dejavnosti

368

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

372

4.5. Regionalni projekti 

381

 

           Načrt razvojnih programov

383

Razno

397

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem

398

Letni program športa v Mestni občini Slovenj Gradec 2017 neposredna dejavnost 

406

Kadrovski načrt Mestne občine Slovenj Gradec

418

         

            Čistopis proračuna 1 del (1-206)

   

            Čistopis proračuna  2 del (207-425)