Proračuni in zaključni računi

Osnutek proračuna MOSG za leto 2016

  • 9 november 2015
  • Število pogledov: 1067

Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016 

1

Bilanca prihodkov in odhodkov 

7

Račun finančnih terjatev in naložb 

12

Račun financiranja 

13

Spremna beseda k proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016.

14

Proračun 2016 po funkcionalni klasifikaciji 

22

Proračun 2016 po programski klasifikaciji

25

Posamezni finančni načrti 

79

1. Uprava

80

21. Župan in podžupan

85

15. Skupni organ občinske uprave 

89

22. Občinski svet 

94

23. Nadzorni odbor 

97

24. Četrtne in vaške skupnosti

100

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

103

26. Druge javne potrebe

109

27. Posebne potrebe občine, financirane iz naslova donacij

114

28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru

117

29. Turizem

120

3.1. Šolstvo

123

3.2. Otroško varstvo 

127

3.3. Kultura

130

3.4. Socialno varstvo

134

3.5. Zdravstveno varstvo 

138

3.6. Šport 

141

3.8. Programi za mlade

144

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje 

147

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

151

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

156

 5. Stanovanjsko-poslovni fond

160

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 

165

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva

168

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost

171

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 

175

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

179

4.5. Regionalni projekti

184

           Obrazložitve finančnih načrtov

187

1.Uprava

188

21. Župan in podžupan

196

15. Skupni organ občinske uprave 

199

22. Občinski svet

208

23. Nadzorni odbor

211

24. Četrtne in vaške skupnosti

213

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

216

26. Druge javne potrebe 

224

28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru

234

29. Turizem

236

3.1. Šolstvo

240

3.2. Otroško varstvo 

249

 3.3. Kultura

254

3.4. Socialno varstvo

260

3.5. Zdravstveno varstvo 

271

3.6. Šport

273

3.8. Programi za mlade

281

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje

284

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

289

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

295

5. Stanovanjsko-poslovni fond

302

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 

310

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 

316

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 

319

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 

326

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

330

4.5. Regionalni projekti 

335

Razno

338

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem

339

Letni program športa v javnem interesu v Mestni občini Slovenj Gradec

342

Kadrovski načrt Mestne občine Slovenj Gradec

 

        Čistopis osnutka proračuna MOSG za leto 2016  - 1. del (skupaj)

   

           

             Čistopis osnutka proračuna MOSG za leto 2016 - 2. del (skupaj)


 

354