Proračuni in zaključni računi

Predlog proračuna MOSG za leto 2016

  • 7 december 2015
  • Število pogledov: 927

Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016 

1

Bilanca prihodkov in odhodkov 

7

Račun finančnih terjatev in naložb 

12

Račun financiranja 

13

Pregled sprememb v predlogu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec   za leto 2016 glede na osnutek


14

Proračun po funkcionalni klasifikaciji 

21

Proračun po programski klasifikaciji

24

Finančni načrti 

80

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

81

26. Druge javne potrebe 

87

29. Turizem

92

3.3. Kultura

95

3.6. Šport 

99

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

102

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

107

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva

111

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 

114

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

117

4.5. Regionalni projekti

123

Obrazložitve finančnih načrtov

126

26. Druge javne potrebe 

127

29. Turizem

130

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

132

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

135

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 

137

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 

139

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

142

            Razno

150

Načrt nabav

151

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem

                155

Kadrovski načrt Mestne občine Slovenj Gradec

 

           

          Čistopis predloga proračuna MOSG za leto 2016 (skupaj)

159