Proračuni in zaključni računi

ZAKLJUČNI RAČUN MOSG ZA LETO 2016

  • 12 april 2017
  • Število pogledov: 1316

      Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto                2016 

1

       Bilanca prihodkov in odhodkov

5

        Račun finančnih terjatev in naložb 

11

         Račun financiranja 

12

         Bilanca stanja 

13

        Spremna beseda k zaključnemu računu proračuna Mestne občine             Slovenj Gradec za leto 2016 in prerazporeditve proračunskih                       sredstev

17

           Računovodsko poročilo

35

           Zaključni račun proračuna po funkcionalni klasifikaciji

72

           Zaključni račun proračuna po programski klasifikaciji

75

           Finančni načrti 

153

1. Uprava

154

21. Župan in podžupana

160

15. Skupni organ občinske uprave 

165

22. Občinski svet 

171

23. Nadzorni odbor 

175

24. Četrtne in vaške skupnosti

178

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

182

26. Druge javne potrebe 

189

28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru

195

29. Turizem

198

3.1. Šolstvo

201

3.2. Otroško varstvo

205

3.3. Kultura

208

3.4. Socialno varstvo

212

3.5. Zdravstveno varstvo 

216

3.6. Šport 

219

3.8. Programi za mlade

223

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje 

226

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

230

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdrževanje drugih objektov

235

5. Stanovanjsko-poslovni fond 

240

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 

246

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo

250

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 

253

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 

256

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 

260

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva

264

4.5. Regionalni projekti

272

           Obrazložitve finančnih načrtov

275

1. Uprava

276

21. Župan in podžupana

289

15. Skupni organ občinske uprave

294

22. Občinski svet

300

23. Nadzorni odbor

304

24. Četrtne in vaške skupnosti

306

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

310

26. Druge javne potrebe 

318

28. Slovenj Gradec - Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru

331

29. Turizem

334

3.1. Šolstvo

339

3.2. Otroško varstvo

352

3.3. Kultura

360

3.4. Socialno varstvo

374

3.5. Zdravstveno varstvo 

384

3.6. Šport

387

3.8. Programi za mlade

392

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje 

396

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

405

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdrževanje drugih objektov

415

5. Stanovanjsko-poslovni fond

423

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 

432

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo

438

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva

441

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 

446

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 

452

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

458

4.5. Regionalni projekti

472

           Načrt razvojnih programov

475

           Razno

492

Realizacija načrta pridobivanja in razpolaganja s premoženjem

493


 

Zaključni račun skupaj (od 1. - 249. stran)

Zaključni račun skupaj (od 250. - 496. stran)