Proračuni in zaključni računi

ČISTOPIS 1. REBALANSA PRORAČUNA MOSG ZA LETO 2017

  • 7 avgust 2017
  • Število pogledov: 753

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 

1

Bilanca prihodkov in odhodkov 

6

Račun finančnih terjatev in naložb 

11

Račun financiranja 

12

Spremna beseda 1. rebalansa proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017

13

Rebalans proračuna po funkcionalni klasifikaciji 

26

Rebalans proračuna po programski klasifikaciji

29

Posamezni finančni načrti 

76

1. Uprava

77

21. Župan in podžupan

81

15. Skupni organ občinske uprave

85

22. Občinski svet 

89

23. Nadzorni odbor 

92

24. Četrtne in vaške skupnosti

95

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

98

26. Druge javne potrebe

102

28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru

106

29. Turizem

109

3.1. Šolstvo

112

3.2. Otroško varstvo 

115

3.3. Kultura

118

3.4. Socialno varstvo

121

3.5. Zdravstveno varstvo 

124

3.6. Šport 

127

3.8. Programi za mlade

130

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje 

133

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

136

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

140

5. Stanovanjsko-poslovni fond 

144

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 

148

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo

151

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva

154

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 

157

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 

160

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

163

4.5. Regionalni projekti

168

Obrazložitve finančnih načrtov

171

1. Uprava

172

15. Skupni organ občinske uprave

174

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

176

26. Druge javne potrebe

178

28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru

181

29. Turizem

183

3.1. Šolstvo

186

3.2. Otroško varstvo 

189

3.3. Kultura

191

3.4. Socialno varstvo

193

3.6. Šport

197

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje 

200

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

204

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

207

5. Stanovanjsko-poslovni fond 

209

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 

213

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 

217

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 

220

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 

223

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

226

4.5. Regionalni projekti

231

         Načrt razvojnih programov

233

           Razno

248

Kadrovski načrt Mestne občine Slovenj Gradec

249

          Čistopis 1. rebalansa proračuna MOSG (skupaj)