Proračuni in zaključni računi

OSNUTEK 2. REBALANSA PRORAČUNA MOSG ZA LETO 2017

  • 12 oktober 2017
  • Število pogledov: 724

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 

1

Bilanca prihodkov in odhodkov 

5

Račun finančnih terjatev in naložb 

10

Račun financiranja

11

Spremna beseda k osnutku 2. rebalansa proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017

12

Posamezni finančni načrti 

24

 1. Uprava

25

21. Župan in podžupan

30

15. Skupni organ občinske uprave 

34

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

38

26. Druge javne potrebe 

42

 29. Turizem

46

3.1. Šolstvo

49

3.2. Otroško varstvo 

53

3.3. Kultura

56

3.4. Socialno varstvo

59

3.5. Zdravstveno varstvo 

63

3.6. Šport 

66

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje 

69

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

72

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

76

5. Stanovanjsko-poslovni fond 

80

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo

84

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 

87

 8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 

90

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 

93

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

96

4.5. Regionalni projekti

101

Obrazložitve finančnih načrtov

104

1. Uprava

105

21. Župan in podžupan

110

15. Skupni organ občinske uprave 

113

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

115

26. Druge javne potrebe 

117

29. Turizem

121

3.1. Šolstvo

123

3.2. Otroško varstvo 

126

3.3. Kultura

128

3.4. Socialno varstvo

131

3.5. Zdravstveno varstvo 

136

3.6. Šport 

138

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje 

140

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

142

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

145

5. Stanovanjsko-poslovni fond 

149

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo

153

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 

155

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 

158

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 

162

 4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

164

4.5. Regionalni projekti

             

             Osnutek 2. rebalansa MOSG  skupaj

167