Proračuni in zaključni računi

ČISTOPIS 2. REBALANSA PRORAČUNA MOSG ZA LETO 2017

  • 7 december 2017
  • Število pogledov: 727

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 

1

Bilanca prihodkov in odhodkov 

5

Račun finančnih terjatev in naložb 

10

Račun financiranja 

11

Spremna beseda k sprejetemu 2. rebalansu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017

12

Rebalans proračuna po funkcionalni klasifikaciji 

25

Rebalans proračuna po programski klasifikaciji

28

Posamezni finančni načrti 

77

1. Uprava

78

21. Župan in podžupan

83

15. Skupni organ občinske uprave 

87

 22. Občinski svet

91

23. Nadzorni odbor

94

24. Četrtne in vaške skupnosti

97

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

100

26. Druge javne potrebe 

104

28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru

108

29. Turizem

111

3.1. Šolstvo

114

3.2. Otroško varstvo 

118

3.3. Kultura

121

3.4. Socialno varstvo

124

3.5. Zdravstveno varstvo

128

3.6. Šport 

131

3.8. Programi za mlade

134

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje 

137

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

140

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

144

5. Stanovanjsko-poslovni fond 

148

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 

152

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo

155

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 

158

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 

161

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 

164

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

167

 4.5. Regionalni projekti

172

 

Obrazložitve finančnih načrtov

175

1. Uprava

176

21. Župan in podžupan

181

15. Skupni organ občinske uprave 

184

23. Nadzorni odbor

186

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

188

26. Druge javne potrebe 

190

29. Turizem

195

3.1. Šolstvo

198

3.2. Otroško varstvo

201

3.3. Kultura

203

3.4. Socialno varstvo

206

3.5. Zdravstveno varstvo 

211

3.6. Šport 

213

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje 

215

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

217

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

221

5. Stanovanjsko-poslovni fond 

225

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 

229

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo

231

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 

233

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost

236

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 

240

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva

242

4.5. Regionalni projekti

246

Načrt razvojnih programov

248

 

Razno

265

Načrt nabav

266

       

Čistopis 2. rebalansa (skupaj)