Proračuni in zaključni računi

ČISTOPIS PRORAČUNA MOSG ZA LETO 2018

  • 19 januar 2018
  • Število pogledov: 954

Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018

1

Bilanca prihodkov in odhodkov 

9

Račun finančnih terjatev in naložb 

14

Račun financiranja 

15

Spremna beseda k sprejetemu proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za

leto 2018

16

Proračun po funkcionalni klasifikaciji

33

Proračun po programski klasifikaciji

36

Posamezni finančni načrti 

95

1. Uprava

96

21. Župan in podžupana

101

15. Skupni organ občinske uprave 

105

22. Občinski svet 

110

23. Nadzorni odbor

113

24. Četrtne in vaške skupnosti

116

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

119

26. Druge javne potrebe 

125

28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru

130

29. Turizem

133

3.1. Šolstvo

136

3.2. Otroško varstvo 

140

3.3. Kultura

143

3.4. Socialno varstvo

147

3.5. Zdravstveno varstvo 

151

3.6. Šport 

154

3.8. Programi za mlade

157

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje 

160

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

163

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

167

5. Stanovanjsko-poslovni fond 

172

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 

177

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo

180

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva

183

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 

186

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti

190

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

194

4.5. Regionalni projekti

202

            Obrazložitve finančnih načrtov

205

1.Uprava

206

21. Župan in podžupana

216

15. Skupni organ občinske uprave

220

22. Občinski svet

227

23. Nadzorni odbor

230

24. Četrtne in vaške skupnosti

232

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

235

26. Druge javne potrebe 

242

28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru

252

29. Turizem

254

3.1. Šolstvo

259

3.2. Otroško varstvo 

277

3.3. Kultura

285

3.4. Socialno varstvo

291

3.5. Zdravstveno varstvo 

302

3.6. Šport

305

3.8. Programi za mlade

311

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje

314

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

319

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

325

5. Stanovanjsko-poslovni fond 

333

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 

340

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo

347

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva

350

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 

354

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 

361

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

367

4.5. Regionalni projekti

390

Načrt razvojnih programov

392


Razno

408

Načrt nabav 

409

Letni program športa v javnem interesu v Mestni občini Slovenj Gradec 

413

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem

424

Kadrovski načrt Mestne občine Slovenj Gradec

431

           

           Čistopis proračuna za leto 2018 (1-219)

   

            Čistopis proračuna za leto 2018 (220-435)