Proračuni in zaključni računi

ČISTOPIS 1. REBALANSA PRORAČUNA MOSG ZA LETO 2018

  • 31 julij 2018
  • Število pogledov: 609

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018 

1

Bilanca prihodkov in odhodkov 

5

Račun finančnih terjatev in naložb 

9

Račun financiranja 

10

Spremna beseda k sprejetemu 1. rebalansu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018

11

Rebalans proračuna po funkcionalni klasifikaciji 

23

Rebalans proračuna po programski klasifikaciji

26

Posamezni finančni načrti 

76

1. Uprava

77

21. Župan in podžupana

81

15. Skupni organ občinske uprave 

85

22. Občinski svet 

89

23. Nadzorni odbor 

92

24. Četrtne in vaške skupnosti

95

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

98

26. Druge javne potrebe

102

28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru

106

29. Turizem

109

3.1. Šolstvo

112

3.2. Otroško varstvo 

116

3.3. Kultura

119

3.4. Socialno varstvo

122

3.5. Zdravstveno varstvo 

126

3.6. Šport 

129

3.8. Programi za mlade

132

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje 

135

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

138

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

141

5. Stanovanjsko-poslovni fond 

145

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 

149

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo

152

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 

155

 8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 

158

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 

161

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

164

4.5. Regionalni projekti

170

Obrazložitve finančnih načrtov

173

1. Uprava

174

21. Župan in podžupana

177

15. Skupni organ občinske uprave 

179

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

181

26. Druge javne potrebe 

183

28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru

185

29. Turizem

187

3.1. Šolstvo

189

3.3. Kultura

191

3.4. Socialno varstvo

194

3.5. Zdravstveno varstvo 

197

3.6. Šport 

199

3.8. Programi za mlade

201

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje 

203

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

205

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

207

5. Stanovanjsko-poslovni fond 

210

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 

212

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo

216

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 

218

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 

220

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 

223

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

227

4.5. Regionalni projekti

238

Načrt razvojnih programov

240

Razno

259

Načrt nabav

           Čistopis 1. rebalansa (skupaj)

260