Proračuni in zaključni računi

ČISTOPIS 2. REBALANSA PRORAČUNA MOSG ZA LETO 2018

  • 19 november 2018
  • Število pogledov: 590

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018 …………………………………………………….

1

Bilanca prihodkov in odhodkov ………………………………………………….

5

Račun finančnih terjatev in naložb ………………………………………………

10

Račun financiranja ………………………………………………………………..

11

Spremna beseda k sprejetemu 2. rebalansu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018…………………………………………………...

12

Rebalans proračuna po funkcionalni klasifikaciji ………………………………

23

Rebalans proračuna po programski klasifikaciji………………………………..

26

Posamezni finančni načrti ………………………………………………………..

76

1. Uprava………….………………………………………………………..

77

21. Župan in podžupana.……………………..…………………………

82

15. Skupni organ občinske uprave ………………………..…………….

86

22. Občinski svet …..……………………………………………………..

90

23. Nadzorni odbor ……………………………………………………….

93

24. Četrtne in vaške skupnosti…………..……………………………....

96

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta….…….……………..

99

26. Druge javne potrebe ………………………………….……………...

103

28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru……

107

29. Turizem…………………………………………………………………

110

3.1. Šolstvo….……………………………………………………………..

113

3.2. Otroško varstvo ………………………………………………..........

117

3.3. Kultura…………………………………...........................................

120

3.4. Socialno varstvo….…………………………………………………..

123

3.5. Zdravstveno varstvo …………………………………………………

127

3.6. Šport …………………………………………………………………..

130

3.8. Programi za mlade.…………………………………………………..

133

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje …………………...

136

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem..

139

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov…..

142

5. Stanovanjsko-poslovni fond ………………………………………......

146

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva …………………..

150

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo…………………………………..

153

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva ….…………...……..

156

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost ……………………………….

159

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti ….…………………….

162

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva ..…….

165

4.5. Regionalni projekti……………………………………………………

171

Obrazložitve finančnih načrtov

…………………………………………………..

174

1. Uprava………….………………………………………………………..

175

15. Skupni organ občinske uprave ………………………..…………….

178

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta….…….……………..

180

26. Druge javne potrebe ………………………………….……………...

182

3.1. Šolstvo….……………………………………………………………..

188

3.2. Otroško varstvo ………………………………………………..........

190

3.3. Kultura…………………………………...........................................

192

3.4. Socialno varstvo….…………………………………………………..

194

3.5. Zdravstveno varstvo …………………………………………………

198

3.6. Šport …………………………………………………………………..

200

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje …………………...

202

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem..

204

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov…..

207

5. Stanovanjsko-poslovni fond ………………………………………......

209

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo…………………………………..

212

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva ….…………...……..

214

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti ….…………………….

216

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva ..…….

219

Načrt razvojnih programov……………………………………………………….

224

Razno………………………………………………………………………….

243

Kadrovski načrt Mestne občine Slovenj Gradec……...………………..

244

Načrt nabav………………………………………………………………..

248

            Čistopis rebalansa (skupaj)