Proračuni in zaključni računi

Osnutek proračuna MOSG za leto 2019

  • 2 februar 2019
  • Število pogledov: 776

Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019 

1

Bilanca prihodkov in odhodkov 

9

Račun finančnih terjatev in naložb 

13

Račun financiranja

14

Spremna beseda k osnutku proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za

leto 2019

15

Proračun po funkcionalni klasifikaciji

33

Proračun po programski klasifikaciji

36

Posamezni finančni načrti 

91

1. Uprava

92

21. Župan in podžupana

97

15. Skupni organ občinske uprave 

101

22. Občinski svet 

105

23. Nadzorni odbor 

108

24. Četrtne in vaške skupnosti

111

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

114

26. Druge javne potrebe 

120

28. Slovenj Gradec - Generalni sekr. asoc. mest glasnik miru

125

29. Turizem

128

 3.1. Šolstvo

131

3.2. Otroško varstvo 

135

3.3. Kultura

138

3.4. Socialno varstvo

142

3.5. Zdravstveno varstvo

146

 3.6. Šport

149

3.8. Programi za mlade

152

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje 

155

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

158

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

162

5. Stanovanjsko-poslovni fond 

167

 6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 

172

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo

175

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva

178

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 

181

 3. Investicije na področju družbenih dejavnosti

184

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

188

4.5. Regionalni projekti

196

Obrazložitve finančnih načrtov

199

1.Uprava

200

21. Župan in podžupana

210

15. Skupni organ občinske uprave 

214

22. Občinski svet

221

23. Nadzorni odbor

224

24. Četrtne in vaške skupnosti

226

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

230

26. Druge javne potrebe 

236

28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru

245

 29. Turizem

247

3.1. Šolstvo

251

 3.2. Otroško varstvo 

269

3.3. Kultura

277

3.4. Socialno varstvo

282

3.5. Zdravstveno varstvo 

292

3.6. Šport

296

3.8. Programi za mlade

303

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje

306

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

310

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

317

 5. Stanovanjsko-poslovni fond

325

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 

332

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo

338

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 

342

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 

346

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti

353

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva

358

4.5. Regionalni projekti

378

Razno

380

Načrt nabav 

381

 Kadrovski načrt Mestne občine Slovenj Gradec

385

             

           Osnutek  proračuna za leto 2019 (skupaj)