Proračuni in zaključni računi

PREDLOG PRORAČUNA MOSG ZA LETO 2019

  • 7 marec 2019
  • Število pogledov: 642

Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019

1

Bilanca prihodkov in odhodkov

9

Račun finančnih terjatev in naložb 

13

Račun financiranja 

14

Pregled sprememb v predlogu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019 glede na osnutek

15

Posamezni finančni načrti 

21

26. Druge javne potrebe

22

3.3. Kultura

27

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 

31

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 

34

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva

38

 

Obrazložitve finančnih načrtov

46

Razno

52

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem 

53

Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja

59

 

 Predlog proračuna (skupaj)