Proračuni in zaključni računi

ČISTOPIS PRORAČUNA MOSG ZA LETO 2019

  • 16 april 2019
  • Število pogledov: 518

K A Z A L O

Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019

1

Bilanca prihodkov in odhodkov

9

Račun finančnih terjatev in naložb

13

Račun financiranja

14

Spremna beseda k čistopisu proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za

leto 2019

15

Proračun po funkcionalni klasifikaciji

34

Proračun po programski klasifikaciji

37

Posamezni finančni načrti

92

1. Uprava

93

21. Župan in podžupana

98

15. Skupni organ občinske uprave

102

22. Občinski svet

106

23. Nadzorni odbor

109

24. Četrtne in vaške skupnosti

112

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

115

26. Druge javne potrebe

121

28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru

126

29. Turizem

129

3.1. Šolstvo

132

3.2. Otroško varstvo

136

3.3. Kultura

139

3.4. Socialno varstvo

143

3.5. Zdravstveno varstvo

147

3.6. Šport

150

3.8. Programi za mlade

153

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje

156

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

159

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

163

5. Stanovanjsko-poslovni fond

168

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva

173

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo

176

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva

179

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost

182

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti

185

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva

189

4.5. Regionalni projekti

197

Obrazložitve finančnih načrtov

200

1.Uprava

201

21. Župan in podžupana

211

15. Skupni organ občinske uprave

215

22. Občinski svet

222

23. Nadzorni odbor

225

24. Četrtne in vaške skupnosti

227

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

231

26. Druge javne potrebe

237

28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru

246

29. Turizem

248

3.1. Šolstvo

252

3.2. Otroško varstvo

270

3.3. Kultura

278

3.4. Socialno varstvo

283

3.5. Zdravstveno varstvo

293

3.6. Šport

297

3.8. Programi za mlade

304

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje

307

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

311

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

318

5. Stanovanjsko-poslovni fond

326

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva

333

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo

339

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva

343

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost

347

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti

354

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva

358

4.5. Regionalni projekti

378

Načrt razvojnih programov

380

Razno

398

Načrt nabav

399

Letni program športa v javnem interesu v Mestni občini Slovenj Gradec

403

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem

416

Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja

423

Kadrovski načrt Mestne občine Slovenj Gradec

425

 

Čistopis proračuna (skupaj)