Proračuni in zaključni računi

PREDLOG 1. REBALANSA PRORAČUNA MO SG ZA LETO 2019

  • 21 junij 2019
  • Število pogledov: 376

K A Z A L O

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019

1

Bilanca prihodkov in odhodkov

5

Račun finančnih terjatev in naložb

9

Račun financiranja

10

Pregled sprememb v predlogu 1. rebalansa proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019 glede na osnutek

11

Posamezni finančni načrti

15

26. Druge javne potrebe

16

3.1. Šolstvo

20

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje

24

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva

27

Predlog 1. rebalansa proračuna MO SG za leto 2019 (cel)