Proračuni in zaključni računi

OSNUTEK 2. REBALANSA PRORAČUNA 2019

  • 11 oktober 2019
  • Število pogledov: 295

KAZALO

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019………………………………

1

Bilanca prihodkov in odhodkov………………………………………………….

5

Račun finančnih terjatev in naložb…………………………………………

9

Račun financiranja………………………………………………………………...

10

Spremna beseda k osnutku 2. rebalansa proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019…………………………………………

11

Posamezni finančni načrti………………………………………………………..

23

1. Uprava………….……………………………………………………..…..

24

21. Župan in podžupana.……………………..…………………………

29

15. Skupni organ občinske uprave………………....………..…

33

22. Občinski svet…..……………………………………………………..

37

24. Četrtne in vaške skupnosti………….……………………………

40

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta….…….………

43

26. Druge javne potrebe………………………………….……………...

47

29. Turizem……………………………………………………………...……

51

3.1. Šolstvo….…………………………………………………..…………..

54

3.3.Kultura…………………………………......................................

58

3.4. Socialno varstvo….…………………………………………………..

61

3.5. Zdravstveno varstvo…………………………………………………

65

3.6. Šport…………………………………………………

65

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje…........

71

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem.........................................................................

74

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov…...............................................................................

78

5. Stanovanjsko-poslovni fond……………………………………….

82

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva…...…..

86

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo………………...………….

89

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva….…………...

92

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost……………………………

95

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti….……………

98

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva..…..................................................................….

102

Obrazložitve finančnih načrtov…………………………………………………..

108

1.Uprava………....................................................………………..…

109

21. Župan in podžupana…………….........................…………..…

112

15. Skupni organ občinske uprave……………………….....………

114

22. Občinski svet.......................................

117

24. Četrtne in vaške skupnosti.......................................

119

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta….…….………

121

26. Druge javne potrebe………………………………….……………...

124

29. Turizem………………………………….……………..

131

3.1. Šolstvo….………………………………………………….….....………..

133

3.3. Kultura………………………………….........................................

135

3.4. Socialno varstvo………………….........................................

137

3.5. Zdravstveno varstvo…………………………………………………

143

3.6. Šport………………………………………………………......…………..

145

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje…………

147

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem...........................................................................

150

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov..................................................................................

153

 

5. Stanovanjsko-poslovni fond………………….…………………....

157

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva……………

160

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo………………………………

163

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva……………

165

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost………………………

167

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti….……………

170

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva..……....................................................................

173

Razno…………………………………………………………………….............…….

176

Kadrovski načrt……………………………………………………………….………….

177

Načrt nabav……………………………………………………………….………….

180

            Čistopis osnutka rebalansa 2 (skupaj)