Namen

Varnostni sosvet je bil ustanovljen z namenom, da Mestna občina Slovenj Gradec, Občina Mislinja skupaj s Policijsko postajo Slovenj Gradec preprečuje nastanek različnih negativnih pojavov in s tem zagotovi večjo varnost občanov. Varnostni sosvet je posvetovalno telo, ki ga sestavljajo:

 • stalni člani,
 • za posamične primere tudi posamezniki in nestalni člani kot predstavniki organov in organizacij, ki delujejo na področju varnosti.

TEMELJNI NAMEN

Temeljna funkcija varnostnega sosveta je povezovanje, koordiniranje in usmerjanje organov, organizacij in drugih strokovnih dejavnikov, ki se ukvarjajo z varnostno problematiko, kot tudi drugih subjektov, ki lahko kadarkoli vplivajo na kvaliteto varnostne kulture v lokalni skupnosti.

DELOVANJE

Člani varnostnega sosveta aktivno sodelujejo pri delu posvetovalnega telesa:

 • dajejo pobude in predloge za reševanje varnostnih problemov,
 • izvajajo naloge, ki so jih prostovoljno sprejeli,
 • obravnavajo in analizirajo letno poročilo o varnostnih razmerah v lokalni skupnosti,
 • oblikujejo strategijo dela za odpravljanje vzrokov za razraščanje negativnih pojavov v lokalni skupnosti,
 • organizirajo okrogle mize o preventivnem delovanju,
 • sodelujejo na razstavah, sejmih in podobnih prireditvah, kjer lahko vzpodbujajo preventivno delovanje,
 • pripravijo letno poročilo in analizo rezultatov dela posvetovalnega telesa,
 • delujejo v korist splošne varnosti in ne zlorabljajo članstva v svojo lastno korist ali korist organa oziroma institucije, ki jo zastopajo,
 • seznanja javnost o svojem delu.

CILJI

Cilji Varnostnega sosveta so:

 • zmanjšanje števila varnostnih problemov v lokalni skupnosti,
 • povečan občutek varnosti,
 • partnersko sodelovanje pri zagotavljanju varnosti med policijo, organi lokalne skupnosti, gospodarstvom, zdravstvom, podjetniki, izobraževalnimi zavodi, socialnimi službami, občani in drugimi formalnimi in neformalnimi organizacijami,
 • medsebojna obveščenost partnerjev o varnostnih razmerah,
 • soodgovornost in porazdelitev nalog za zagotavljanje varnosti med partnerji.