• Najlepše mestno jedro v Sloveniji

    Kulturno središče, kjer si bogato izročilo preteklosti podaja roko s sodobnim utripom.

  • 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu

    Slovenj Gradec - zelena destinacija

Aktualne novice in obvestila

STALIŠČE MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC DO SKLEPOV KOMISIJE ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO PRI DRŽAVNEM SVETU RS

SPOROČILO ZA MEDIJE

  • 11 januar 2022
  • Število pogledov: 623

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri Državnem svetu RS je na svoji 36. seji, dne 16.12. 2021, na katero so bili vabljeni tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predstavniki kmetov z območja MO Slovenj Gradec, predstavniki Koroške kmetijsko gozdarske zadruge, direktor KGZS Celje, v. d. direktorja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, predstavniki DARS in predstavniki MO Slovenj Gradec, obravnavala vsebine, ki se navezujejo na nadomeščanje izgubljenih kmetijskih zemljišč na območju MO Slovenj Gradec v povezavi z načrtovanimi spremembami in dopolnitvami Občinskega prostorskega načrta (SDOPN3).

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri Državnem svetu RS (v nadaljevanju Komisija) je na svoji seji sprejela sklepe, ki jih je posredovala MO Slovenj Gradec, ki do sklepov zavzema in javnosti posreduje svoja naslednja stališča.

Prvi sklep se nanaša na predlog Komisije, da MO Slovenj Gradec skupaj z DARS d. d. in v sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter predstavniki kmetov ponovno prouči dodatne možnosti mesta priključitve južne obvoznice Slovenj Gradec na hitro cesto 3. razvojne osi v Koroški regiji.

MO Slovenj Gradec v zvezi s tem sklepom poudarja, da je sklep že uresničila. Skupaj z DARS d. d. je že večkrat preverila način in lokacijo priključka južne obvoznice na hitro cesto, pri čemer DARS d. d. vztraja na predlaganem priključku in ga na strokovni ravni kategorično zagovarja kot najustreznejšega. MO Slovenj Gradec je namreč projektantom posredovala v proučitev tudi predlog trase, ki jo zagovarja skupina kmetov in za katero trdijo, da bi bila manj škodljiva. Projektanti so na podlagi ideje izdelali strokovno idejno zasnovo, ki smo jo posredovali DARS d. d., in ob kateri je DARS ugotovil, da bi bila takšna umestitev z vidika prometne varnosti neustrezna in prometno nevarna in jo ocenil kot nesprejemljivo. Strokovno mnenje DARS d. d. posredujemo v prilogi.

MO Slovenj Gradec je torej spoštovala načela sodelovanja javnosti pri tovrstnih posegih v prostor in je na pobude skupine prebivalcev o drugih možnosti umeščanja južne obvoznice v prostor predlagane alternativne možnosti tudi podala v strokovno presojo. Kot odgovorni nosilci prostorskega razvoja v občini in z zakonom določeni pripravljavec prostorskega akta pa moramo zaupati stroki, ki je edina usposobljena za umeščanje tovrstnih objektov v prostor in nikakor ne moremo pristati na to, da bi odločitev o umestitvi južne obvoznice v prostor prepuščali zgolj laični presoji in javnosti na način in z rešitvami, s čemer bi ogrožali prometno varnost in življenja ljudi. Trditve kmetov, ki so razvidne iz zapisnika seje Komisije, da bi torej lahko DARS d. d. našel ustreznejše tehnične rešitve glede umeščanja južne obvoznice v prostor, nimajo nobene strokovne osnove, so torej neutemeljene in zavajajoče.

Drugi sklep Komisije se nanaša na izravnalne ukrepe za ohranjanje bilančnega stanja kmetijskih zemljišč, ki morajo biti usklajeni s tistimi kmetijskimi gospodarstvi, ki izgubljajo zemljišča na predvideni trasi južne obvoznice.

MO Slovenj Gradec je že v pripravi prostorskih aktov izvedla obsežno usklajevanje in z vsemi deležniki ter nosilci urejanja prostora, pri čemer je stroka ugotovila, da je predlagani potek  umestitve južne obvoznice, glede na poseganje v kmetijska zemljišča, najbolj smiseln, saj bi vse druge možne oziroma izvedljive variante še bolj posegle v prostor in prizadele kmetijska zemljišča, le da v lasti drugih kmetov. MO Slovenj Gradec v bilancah namenske rabe prostora nadomešča kmetijska zemljišča, ki bodo zaradi infrastrukture izgubila svojo sedanjo namembnost.

Strokovne službe posebej izpostavljajo, da je občina kot pripravljavec občinskih prostorskih aktov dolžna skrbeti, da pripravi take prostorske akte, ki so usklajeni z nosilci urejanja prostora in sprejemljivi za vse ali vsaj večino drugih deležnikov pri urejanju prostora. Posamezna kmetijska gospodarstva so le eden od številnih deležnikov, ki se vključujejo v postopke urejanja prostora in nimajo statusa nosilca urejanja prostora; zahteva, da bi morali biti prostorski akti usklajeni prav z njimi, nima zakonske podlage in je v izrazitem nasprotju s smislom in namenom ter temeljnimi načeli prostorskega načrtovanja.

Vsekakor pa je treba ločiti med izravnalnimi ukrepi na področju kmetijskih zemljišč, ki se zagotavljajo na ravni načrtovanja, t.j. v fazi priprave prostorskih aktov (konkretno občinskega prostorskega načrta) in na ravni izvajanja investicije, t.j. projektiranja, zagotavljanja zemljišč za gradnjo in pridobivanja gradbenega dovoljenja. Na ravni priprave občinskega prostorskega načrta se izravnalni ukrepi načrtujejo na območju celotne občine v smislu ohranjanja potenciala za kmetijsko proizvodnjo in niso vezani na konkretnega lastnika zemljišč. Izravnalni ukrepi, ki so vezani na posameznega  lastnika kmetijskih zemljišč oziroma na posamezno kmetijsko gospodarstvo, se izvajajo v fazi izvajanja investicije, konkretno v njeni začetni fazi, t.j. v fazi pridobivanja zemljišč za gradnjo.

MO Slovenj Gradec mora ob tem opozoriti na manipulacije  ter neresnične in zavajajoče trditve, ki se v javnosti pojavljajo glede obsega kmetijskih zemljišč, na katerih se s spremembami in dopolnitvami veljavnega občinskega prostorskega načrta načrtujejo nove prometne ureditve.  Naj ponovno opozorimo, da je za prostorske ureditve, za katere je potrebna sprememba namenske rabe prostora, potrebnih 16,12 ha kmetijskih zemljišč, od tega za umestitev južne obvoznice 6,83 ha od skupno 5.887 ha vseh kmetijskih površin v MO Slovenj Gradec, kar znaša 0,11 % skupnih kmetijskih površin v MOSG, in ki jih bo MO Slovenj Gradec tako ali tako v celoti ekvivalentno nadomestila na zemljiščih drugih namenskih rab v okviru bilance namenske rabe prostora.  

Tretji sklep Komisije se nanaša na predlog, da Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano s končnim mnenjem k SDOPN3 počaka do realizacije 1. in 2. sklepa.

Dejstvo je, da je MO Slovenj Gradec že realizirala 1. sklep, saj se je stroka tudi v zadnji presoji priključevanja južne obvoznice na hitro cesto,  enako pa tudi v vseh predhodnih fazah, v katerih so bile obravnavane številne variante poteka južne obvoznice, kategorično pozitivno opredelila do rešitve, ki je vključena v dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Zato bi bilo s strani MO Slovenj Gradec neodgovorno DARS d.d. in njene strokovne službe ponovno obremenjevati s pripravo dodatnih mnenj, saj so že večkrat podali svoje (vedno isto) strokovno mnenje. MO Slovenj Gradec prav tako, kot smo že zapisali, v bilancah nadomešča kmetijska zemljišča, ki bodo pri realizaciji SDOPN3 izgubila svojo dosedanjo namembnost.

Poleg tega poudarjamo, da je postopek priprave in sprejemanja prostorskega akta lokalne skupnosti  jasno in nedvoumno opredeljen z zakonom in ga ni dopustno spreminjati z dodatnimi proceduralnimi ali vsebinskimi zahtevami, ki nimajo pravnih podlag. Iz vidika zagotavljanja zakonitosti postopka priprave in sprejemanja prostorskega akta lokalne skupnosti je nesprejemljivo, da se nove zahteve nosilcev urejanja prostora, še posebej takšne, ki nimajo podlage v zakonih, pojavijo naknadno, to je po javni razgrnitvi prostorskega akta v fazi predloga, t. j. v končni fazi postopka.

Četrti sklep Komisije, ki poziva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da naj bolj uspešno varuje kmetijska zemljišča in naj ustavi trend izgubljanja kmetijskih zemljišč, v MO Slovenj Gradec podpiramo in tudi samoiniciativno delujemo v tej smeri, saj pri iskanju kompromisov med umeščanjem prometne infrastrukture, ki je nujno potrebna za lokalno prebivalstvo in gospodarski razvoj Mislinjske regije in ohranjanjem kmetijskih zemljišč, vodimo takšne postopke priprave prostorskih aktov in javne obravnave, ki v največji možni meri omogočajo ohranjanje kmetijskih površin za pridelavo in samooskrbo s hrano, kamor pa ne moremo prištevati industrijske pridelave hmelja. MO Slovenj Gradec s subvencijami, z oprostitvami nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in znižanji komunalnih prispevkov podpira ekološko in samooskrbno predelavo vseh tistih, ki prispevajo k lokalni samooskrbi s prehrano.

MO Slovenj Gradec obžaluje, da Komisija ne zaupa stroki, ki se je do obravnavane problematike doslej že večkrat opredelila. Pri tem ne mislimo le na prostorske načrtovalce, ampak tudi na številne druge strokovnjake (projektante cest, projektante objektov na cestah, strokovnjake za področje prometne varnosti, strokovnjake s področja napovedovanja prometnih tokov in prometnih obremenitev, strokovnjake s področja pedologije in kmetijstva, strokovnjake s področja gozdarstva, strokovnjake za področje voda, strokovnjake za področje zagotavljanja varstva pred hrupom, strokovnjake za področje varovanja zdravja ljudi in številne druge), ki so oblikovali delovne skupine, v katerih so združili svoja bogata znanja in interdisciplinarno preverili in predlagali primerne rešitve.

Prav je, da tisti državni organi, ki so za to pristojni, bdijo nad odločitvami, ki se dotikajo urejanja prostora na državni in lokalni ravni, vsekakor pa je ob tako pomembnih vprašanjih potrebno vedno iskati kompromise med širšimi družbenimi, socialnimi, gospodarskimi, lokalnimi in nacionalnimi potrebami ter zasebnimi interesi.

Nenazadnje pa je tudi župan MO SG Tilen Klugler, skupaj s podžupanom dr. Peter Pungartnikom, na to temo opravil več pogovorov z najvišjimi predstavniki DARS, nazadnje dne 22. decembra 2021, pri čemer so slednji v celoti potrdili doslej znana stališča in pripravljena strokovna mnenja. DARS d. d. torej ostaja na enakem stališču, kot je razvidno iz priloženega mnenja. Župan pobudam, željam in potrebam, kadar so te strokovno podprte in argumentirane, tudi sicer vedno prisluhne, a je potrebno razvoj občine zagotavljati na vseh področjih in za vse občane enako. Zato upravičeno pričakuje, da bodo tudi ostali deležniki spoštovali in upoštevali strokovna mnenja, podlage, analize, ki so bile izvedene s strani strokovnjakov, in ki so prestala tudi strokovne evalvacije in recenzije. Prepričevanja javnosti brez strokovnih mnenj, podlag, analiz ipd., pa ne moremo odobravati.

Ker se v MO SG zavedamo, da je potrebno postopke voditi na ustrezen, transparenten in strokovno podprt način, smo člane Komisije povabili na sestanek v Slovenj Gradec, saj na seji v Državnem svetu ni bilo na razpolago dovolj časa, da bi lahko članom komisije podrobneje razložili kompleksno problematiko in njena ozadja, ki pa bi jim bilo, v duhu objektivnosti, celovitega obravnavanja vseh vidikov problematije in zavračanja enostranskih prikazov in manipulacij ter upoštevanja vseh dejavnikov, vendarle treba prisluhniti.

 

Priloge:

Sklepi Komisije za Kmetijstvo DS RS
Odgovor MOSG Komisiji za kmetijstvo DS RS
Strokovno mnenje DARS d. d. (ponovna proučitev umestitve priključka na hitro cesto)

Dokumenti za prenos

Županove novice

OB MEDNARODNEM DNEVU MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIKOV

OB MEDNARODNEM DNEVU MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIKOV

Tudi letošnja obeležitev 12. maja, mednarodnega dne medicinskih sester, je družbeni...

VOŠČILO OB MEDNARODNEM DNEVU GASILCEV

VOŠČILO OB MEDNARODNEM DNEVU GASILCEV

Vsem gasilkam in gasilcem, še posebej pa članicam in članom prostovoljnih gasilskih...

Županov sprejem predstavnikov gospodarstva

Županov sprejem predstavnikov gospodarstva

V sredo, 13.4.2022, je v hotelu Slovenj Gradec po dveh letih premora zaradi vsem znane...

Ali ste opazili kakšne težave v našem mestu?

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.