• Najlepše mestno jedro v Sloveniji

    Kulturno središče, kjer si bogato izročilo preteklosti podaja roko s sodobnim utripom.

  • 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu

    Slovenj Gradec - zelena destinacija

Aktualne novice in obvestila

PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNA OBČINA
25 maj 2022

PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNA OBČINA

Na Slovesni dan prostovoljstva je v okviru 23. Nacionalnega tedna prostovoljstva na slavnostni...

Sprejem častnih občanov in bivših županov
25 maj 2022

Sprejem častnih občanov in bivših županov

Župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler je danes tradicionalno sprejel nekdanje župane...

GRADNJA KOLESARSKIH STEZ NA OBMOČJU MO SLOVENJ GRADEC
23 maj 2022

GRADNJA KOLESARSKIH STEZ NA OBMOČJU MO SLOVENJ GRADEC

Gradbena dela pri gradnji kolesarske steze na območju slovenjgraške občine so v polnem...

OTVORITEV CESTE STARI TRG - CERKEV
20 maj 2022

OTVORITEV CESTE STARI TRG - CERKEV

Mestna četrt Stari trg je v sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec v četrtek, 19.05.2022 ob...

SEZNAM POTRJENIH POBUD ZA MOJ PEČAT - PARTICIPATIVNI PRORAČUN
20 maj 2022

SEZNAM POTRJENIH POBUD ZA MOJ PEČAT - PARTICIPATIVNI PRORAČUN

Participativni proračun Moj pečat prihaja v odločilno fazo. Izbor pobud je opravljen, bliža se...

PRIZIDEK IN REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠOLE PODGORJE
19 maj 2022

PRIZIDEK IN REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠOLE PODGORJE

Mestna občina Slovenj Gradec je 19.05.2022 podpisala gradbeno pogodbo za »Prizidek in...

OBNOVA KOTLOVNICE V POČITNIŠKEM DOMU FIESA
19 maj 2022

OBNOVA KOTLOVNICE V POČITNIŠKEM DOMU FIESA

Investitor Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec je dne 5. 5....

POLOVIČNA ZAPORA CESTE V STAREM TRGU
19 maj 2022

POLOVIČNA ZAPORA CESTE V STAREM TRGU

Občane obveščamo, da bo v sredo 25.5.2022 zaradi izgradnje meteorne kanalizacije izvedena...

POZNA KOŠNJA TRAVE IN VARSTVO ČEBEL
19 maj 2022

POZNA KOŠNJA TRAVE IN VARSTVO ČEBEL

Javno podjetje komunala Slovenj Gradec se kot odgovorno podjetje trudi, da v okviru...

OTVORITEV CESTE ŠKOF - ANŽELAK
19 maj 2022

OTVORITEV CESTE ŠKOF - ANŽELAK

V sredo, 18.05.2022, je ob 17. uri potekala otvoritev prenovljenega odseka občinske ceste na...

OB MEDNARODNEM DNEVU MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIKOV
12 maj 2022

OB MEDNARODNEM DNEVU MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIKOV

Tudi letošnja obeležitev 12. maja, mednarodnega dne medicinskih sester, je družbeni...

SANACIJA KNJIŽNICE POŠ PAMEČE
11 maj 2022

SANACIJA KNJIŽNICE POŠ PAMEČE

V januarju smo pričeli najprej s sanacijo zunanje stene knjižnice Podružnične osnovne...

12345678zadnji

Županove novice

OB MEDNARODNEM DNEVU MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIKOV

OB MEDNARODNEM DNEVU MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIKOV

Tudi letošnja obeležitev 12. maja, mednarodnega dne medicinskih sester, je družbeni...

VOŠČILO OB MEDNARODNEM DNEVU GASILCEV

VOŠČILO OB MEDNARODNEM DNEVU GASILCEV

Vsem gasilkam in gasilcem, še posebej pa članicam in članom prostovoljnih gasilskih...

Županov sprejem predstavnikov gospodarstva

Županov sprejem predstavnikov gospodarstva

V sredo, 13.4.2022, je v hotelu Slovenj Gradec po dveh letih premora zaradi vsem znane...

Ali ste opazili kakšne težave v našem mestu?

RAZPIS JSKD ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V MOSG

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja javni razpis, katerega predmet je sofinanciranje programov/projektov kulturnih društev, ki so:
  • 21 januar 2022
  • Število pogledov: 1220

- redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;

- produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;

- skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta;

- izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in inštrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost/sodobni načini umetniškega izražanja, literarna dejavnost in mažoretna dejavnost.

2. Namen razpisa

Namen razpisa je spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec s sofinanciranjem programov/projektov kulturnih društev in njihovih zvez ter zagotavljanje enakomernega razvoja kulturnih dejavnosti, pri čemer je kulturno udejstvovanje omogočeno vsem, ki delujejo na območju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

3. Cilji razpisa

Sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na področju Mestne občine Slovenj Gradec zasleduje predvsem naslednje cilje:
• vzpostavljanje pogojev za delovanje ljubiteljskih društev in skupin, kulturno ustvarjalnost in poustvarjalnost, za pripravo in izvedbo prireditev, kulturno vzgojo in izobraževanje;
• spodbujanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
• razvijanje programske in izvajalske kakovosti ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev;
• bogatitev kulturnega življenja prebivalcev mesta, kulturno preživljanje prostega časa in uresničevanje socialne kohezije;
• izboljšanje dostopnosti kulturnih vrednot z izvajanjem, organiziranjem in posredovanjem kulturnih dejavnosti in prireditev;
• socialno uveljavljanje različnih družbenih skupin in posameznikov;
• skrb za pestrost, razširjenost in rast kakovosti kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti; zlasti mladih, še ne afirmiranih umetniških ustvarjalcev;
• skrb za kulturno vzgojo in izobraževanje, namenjeno lastnemu razvoju in kot oblika neformalnih in dopolnilnih vzgojnih in izobraževalnih programov za širšo javnost.

4. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa Slovenj Gradec-PrP-2022, znaša 149.808,00 €.

Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna Mestne občine Slovenj Gradec.

5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2022.

6. Roki razpisa

Javni razpis Slovenj Gradec-PrP-2022 prične teči 21. 1. 2022 in se zaključi 21. 2. 2022.

7. Dokumentacija razpisa

Dokumentacija razpisa Slovenj Gradec-PrP-2022 obsega:
* besedilo razpisa Slovenj Gradec-PrP-2022
* prijavne obrazce:
- A (splošni podatki);
- B (predstavitev društva);
- C (finančni načrt);
- D (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti),
- E (prijava projekta).

8. Pomen izrazov

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Slovenj Gradec in izpolnjevati pogoje razpisa. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Slovenj Gradec, do sredstev po tem razpisu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati kot redno dejavnost. Sestavljen je iz rednih (celoletnih) programskih dejavnosti, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.

Skupni program je sestavljen iz projektov po različnih kulturno umetniških zvrsteh s spremljajočimi aktivnostmi, za katere se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, plesnih skupin, literarna srečanja, likovne razstave), zaradi usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov). Nosilec posameznega skupnega programa je lahko le en sam predlagatelj.

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).

9. Pogoji razpisa

9.1   Vloge na razpis Slovenj Gradec-PrP-2022 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji na območju Mestne občine Slovenj Gradec (podatek se preverja v registru AJPES);

- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem;

- v kolikor so bili v letu 2021 pogodbena stranka JSKD, so izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti do JSKD;

- v kolikor so bili v letu 2021 pogodbena stranka drugih sofinancerjev kulturnih programov iz javnih sredstev, so izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti;

- so v zadnjih treh letih vsaj enkrat samostojno ali v koprodukciji z drugimi ustanovami ali društvi  pripravile kulturni dogodek, namenjen javnosti;

- prijavljajo programe/projekte, ki izpolnjujejo pogoje navedene pod točko 9.2:

9.2   Predlagani program/projekt ustreza pogojem tega razpisa, če:

- sodi na področje ljubiteljske kulturne dejavnosti;

- bo izveden v letu 2022;

- je nekomercialne narave; to pomeni, da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in člani izvajalske skupine za izvedbo ne prejemajo plačila;

- resorno ne spada na druga področja kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.;

- uresničuje cilje, ki so pomembni v mestnem merilu;

- ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (odhodki = prihodki); to predlagatelj dokaže z navedbo predvidenih finančnih virov;

- ni oz. ne bo neposredno sofinanciran s strani MO Slovenj Gradec.

Predlagatelj v razpisni vlogi poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 9. točke razpisa. V primeru, da JSKD naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju pogojev po posameznih alinejah, jih mora predlagatelj dostaviti v zahtevanem roku.

10. Popolne vloge in izločitev vlog

Vloga na razpis Slovenj Gradec-PrP-2022 je popolna če:

- je predložena na prijavnih obrazcih razpisa Slovenj Gradec-PrP-2022;

- je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;

- vsebuje vse predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki), obrazec B (predstavitev društva), C (finančni načrt), obrazec D (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti), obrazec E (prijava projekta);

- vsebuje vse zahtevane podatke, vsebina pa je razvidna zgolj iz obrazca;

- vsebuje obvezno prilogo – seznam članov predlagatelja;

- je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge:

- ki niso bile oddane v razpisnem roku,

- ki niso popolne,

- ki jih ni vložila upravičena oseba.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih 13. točke tega razpisa.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vloge dopolnijo v roku 5 dni od prejetja poziva k dopolnitvi.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa. Izpolnjevanje pogojev razpisa Slovenj Gradec-PrP-2022 ugotavlja komisija za odpiranje vlog.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

JSKD lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa/projekta spremeni odločitev in s predlagateljem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

11. Merila razpisa

Predložene vloge bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov/projektov javnega programskega razpisa Slovenj Gradec-PrP-2022 presojala in ocenjevala strokovno programska komisija za izvedbo javnega razpisa Mestne občine Slovenj Gradec, ki jo imenuje direktor JSKD.

Merila so v prilogi razpisa in so njegov sestavni del. Dostopna so na povezavi: www.jskd.si\financiranje\drugi_pozivi\drugi_22\sg_prp_22\merila_slovenj_gradec-prp-2022.pdf.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi/projekti, ki bodo v celoti izpolnjevali pogoje razpisa in bodo na podlagi razpisnih meril ovrednoteni z vsaj 150 točkami. Finančna vrednost točke bo določena kot količnik razpoložljivih sredstev javnega razpisa in skupnega števila dodeljenih točk odobrenih programov in projektov.

12. Pogodba o sofinanciranju in poročanje

Predlagateljem odobrenih kulturnih programov in projektov bo posredovana odločba o sprejetju v sofinanciranje, po pravnomočnosti odločbe pa še pogodba o sofinanciranju. Na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju kulturnega programa oz. projekta so izvajalci dolžni poročati o izvedbi na predpisanih obrazcih z ustreznimi prilogami.

Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju kulturnih projektov in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo.

Predlagatelji so dolžni hraniti dokazila o namenski porabi sredstev v lastnem arhivu ter jih v primeru poziva predložiti JSKD. Kot dokazila se upoštevajo:
- kopije računov, izstavljenih na ime predlagatelja,
- kopije pogodb o stvaritvi avtorskega dela, sklenjenih med predlagateljem programa/projekta in avtorjem,
- kopije potnih nalogov za člane društva/zveze, ki prijavlja program/projekt. Računi izdani s strani bencinskih servisov so lahko priloga potnemu nalogu, sami po sebi pa ne bodo upoštevani kot primerno dokazilo.

Vsa dokazila morajo biti izdana v letu 2022 ter se vsebinsko in terminsko skladati z vsebino sofinanciranega programa/projekta. Na računih mora biti izpisana davčna številka predlagatelja.

13. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti poslana na naslov:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Slovenj Gradec, Francetova 5, 2380 Slovenj Gradec, do vključno 21. 2. 2022 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na  sprednji strani: »NE ODPIRAJ - VLOGA NA RAZPIS Slovenj Gradec-PrP-2022«.

Na zadnji strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).  

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa Slovenj Gradec-PrP-2022.

14. Dopolnjevanje vlog

Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisanem roku, kot velja za pošiljanje vlog in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »NE ODPIRAJ - VLOGA NA RAZPIS Slovenj Gradec-PrP-2022« – z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

Če bo vloga formalno nepopolna, bo predlagatelj pozvan, da jo dopolni v 5 dneh. Če predlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom.

15. Informacije o razpisu

Pristojna pisarna za dajanje informacij in pojasnil je:

JSKD, OI Slovenj Gradec, Francetova 5, 2380 Slovenj Gradec,
e-pošta: oi.slovenj.gradec@jskd.si, telefon: 02/88-12-460.

Uradne ure po telefonu so vsak delovni dan od 9.00 do 11.00 ure.

16. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa

Dokumentacija razpisa Slovenj Gradec-PrP-2022 (besedilo razpisa, merila, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD (www.jskd.si), predlagatelji pa jo lahko prevzamejo osebno med uradnimi urami na sedežu območne izpostave JSKD Slovenj Gradec.

17. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Slovenj Gradec-PrP-2022, bo potekala v skladu s pravilnikom o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. Odpiranje prispelih vlog bo potekalo 25.02.2022, od 10. ure dalje v  sejni sobi Območne izpostave JSKD Slovenj Gradec na Francetovi 5, 2380 Slovenj Gradec.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v tridesetih dneh po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije.


Damjan Damjanovič,
direktor

 

Številka: 6102-1/2022-3
Datum: 19. 1. 2022

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta

Pripomoček pri branju - ravnilo

Z miškinim kazalcem se pomikajte po strani in ravnilo vam bo sledilo.
Za izklop ravnila pritisnite tipko ESC ali gumb za IZKLOP RAVNILA.