Arhiv sej

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

Občinske seje

4. SEJA OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC, 20. 3. 2019

V sredo, 20. marca 2019, ob 16.30 uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec

  • 8 marec 2019
  • Število pogledov: 1559


 

1. Predlogi Dokumentov identifikacije investicijskih projektov;

    a) Dokument identifikacije investicijskega projekta »Južna obvoznica Slovenj Gradec«

         FN 4 DIIP Južna obvoznica Slovenj Gradec

 

    b) Predlogi Dokumentov identifikacije investicijskih projektov;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

        FN 1 DIIP 1310 - Informatika             

        FN 1 DIIP Investicijsko vzdrževanje počitniški dom v Fiesi_plan 2019

        FN 1 DIIP Nakup opreme

        FN 1 DIIP Sofinanciranje gasilskega poveljniškega vozila PGD SG 

        FN 1 DIIP Sofinanciranje GVM PGD Golavabuka

        FN 1 DIIP Sofinanciranje GVM PGD Turiška vas

        FN 1 DIIP Vzdrževanje poslovnih prostorov_plan 2019

        FN 1 DIIP Vzdrževanje stanovanj

        FN 3  DIIP - Ukrepi na področju multimodalne mobilnosti

        FN 3 DIIP - Zavetišče za brezdomce Slovenj Gradec

        FN 3 DIIP - Večgeneracijski center Slovenj Gradec

        FN 3 DIIP Investicijski transfer javnim zavodom na področju socialnega varstva

        FN 3 DIIP SPOTUR- 2019

        FN 3 DIIP elektrika KGLU 2019

        FN 3 DIIP garderobe ŠD

        FN 3 DIIP nadsterešek

        FN 3 DIIP obnova 3. OŠ 2019

        FN 3 DIIP otroška igrišča

        FN 3 DIIP požarna zaščita 1. OŠ

        FN 4 DIIP Prostorska dokumentacija marec 2019

        FN 4 DIIP cesta Prevalnik asfaltiranje 2019

        FN 4 DIIP Ceste-splošno 2019

        FN 4 DIIP Investicijsko vzdrževanje JPK feb 2019

        FN 4 DIIP Kanalizacija 2019

        FN 4 DIIP Male čistilne naprave 2019

        FN 4 DIIP Neimenovani projekti feb 2019

        FN 4 DIIP Odmere feb 2019

        FN 4 DIIP Odškodnine feb 2019

        FN 4 DIIP Protiprašne zaščite 2019

        FN 4 DIIP Razne nenačrtovane obnove 2019

        FN 4 DIIP Sanacija plazišč 2019

        FN 4 DIIP Sofinanciranje preureditve cestnega priključka G1-4-1259 SG - Dolič

        FN 4 DIIP Vodotoki feb 2019

        FN 4 DIIP zapiranje odlagališča Mislinjska Dobrava

        FN 4 DIIP-prestavitev vodov

        FN 4 DIIP Pokopališča 2019

        FN 29 DIIP JZ SPOTUR Nakup opreme - turizem

        FN 33 DIIP Investicijski transfer javnim zavodom na področju kulture

        FN 38 DIIP JZ SPOTUR Vzdrževanje in obnove - mladina

        FN 38 DIIP MKC - Investicijski transfer javnemu zavodu

        FN 43 DIIP  Strokovne podlage marec 2019

        FN 44 PROMETNA VARNOST

 

2. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

   

 Uvodna stran       Načrt razvojnih programov

     

http://www.slovenjgradec.si/Za-ob%C4%8Dana/Akti/Prora%C4%8Duni-in-zaklju%C4%8Dni-ra%C4%8Duni/ArtMID/1300/ArticleID/4561/PREDLOG-PRORA%C4%8CUNA-MOSG-ZA-LETO-2019

 

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Sotočje;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

    Predlog Odloka

    Skica 1           Skica 7

    Skica 2           Skica 8

    Skica 3           Skica 9

    Skica 4           Skica 10

    Skica 5           Skica 11

    Skica 6           

   

4. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Katice«

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

    Osnutek Odloka

    Skica 1            Skica 4

    Skica 2            Skica 5

    Skica 3            Skica 6

 

5. Osnutek Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine

    Slovenj Gradec; -  predlog za obravnavo po skrajšanem postopku

    Osnutek odloka     Organigram

 

6. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju javnega glasila Mestne

    občine Slovenj Gradec; – predlog za obravnavo po skrajšanem postopku

    Osnutek odloka

 

7. Soglasje k Letnemu delovnemu načrtu 2019 Mladinskega sveta Slovenj Gradec;

    (predlagatelj: Mladinski svet Slovenj Gradec)

    Uvodna stran        Letni delovni načrt


8. Predlog Sklepa o višini šolskih pomoči v letu 2019;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     Predlog sklepa 

 

 9. Predlog Sklepa o uskladitvi mej Mestne občine Slovenj Gradec z mejami zemljiških

      parcel;

      (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

       Uvodna stran      Predlog sklepa     Gradivo     Gradivo

 

10. Obvestilo o dobitnikih Železnikarjevih priznanj;

     (predlagatelj: Komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj)

       Železnikarjeve plakete             Železnikarjeva nagrada


11. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;

       a) Oblikovanje predloga za imenovanje Komisije za podelitev občinskih priznanj;

            Predlog sklepa

 

       b) Oblikovanje predloga za imenovanje Komisije za podelitev Vrunčevih priznanj;

            Predlog sklepa 


      c) Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Upravni odbor Fakultete za tehnologijo

           polimerov;

           Predlog sklepa

 

       d) Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Skupščino javnega podjetja KOCEROD;

            Predlog sklepa


       e) Mnenje k imenovanju ravnatelja/ravnateljice Srednje zdravstvene šole;

            Predlog sklepa


       f) Predlog za razrešitev predstavnika  ustanovitelja v Svetu javnega zavoda Kulturni 

          dom Slovenj Gradec in imenovanje nadomestnega predstavnika;     

           Predlog sklepa


12. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov;

 

13. Premoženjsko pravne zadeve;