Arhiv sej

Filter:

Izberite sklop za filtriranje

Občinske seje

7. SEJA OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC, 3. 7. 2019

V sredo, 3. julija 2019, ob 15.30 uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec

  • 21 junij 2019
  • Število pogledov: 1010

1. del:

2. del:1. Predlogi Dokumentov identifikacije investicijskih projektov;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

    Uvodna stran      Diip cesta 1    Diip cesta 2   Diip cesta 3     Diip cesta 4       Diip cesta 5

                                  Diip cesta 6     Diip cesta 7   Diip cesta 8     Diip cesta 9      Diip cesta 10

                                   Diip knjižnica

 

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj 

    Gradec za leto 2019; 1. rebalans

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Grade)

    Uvodna stran    

   

http://www.slovenjgradec.si/Za-ob%C4%8Dana/Akti/Prora%C4%8Duni-in-zaklju%C4%8Dni-ra%C4%8Duni/ArtMID/1300/ArticleID/4672/PREDLOG-1-REBALANSA-PRORA%C4%8CUNA-MO-SG-ZA-LETO-2019

 

3. Osnutek Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Koroške regije;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

    Uvodna stran     Osnutek odloka     Obrazložitev


4. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata Koroške za leto 2018;

    (predlagatelj: Medobčinski inšpektorat Koroške)

     Uvodna stran   Poročilo     Priloga za MO


5. Osnutek Pravilnika o sofinanciranju (subvencioniranju) malih komunalnih čistilnih naprav na

    območju Mestne občine Slovenj Gradec;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

     Osnutek Pravilnika


6. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v 

    Mestni občini Slovenj Gradec – predlog za obravnavo po skrajšanem postopku

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)        

     Osnutek odloka


7. Obvezna razlaga 3. in 4. odstavka 60. člena Občinskega prostorskega načrta Mestne občine        Slovenj Gradec;

    (predlagatelj: župan Mestne občine Slovenj Gradec)

 

8. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov;

 

9. Premoženjsko pravne zadeve;