Zapisniki sej

ZAPISNIK 10. SEJE, 14.10.2015

10. seja občinskega sveta

  • 20 oktober 2015
  • Število pogledov: 1274

Z A P I S N I K

 

10. seje Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, ki je bila v sredo, 14. oktobra 2015, ob 15.30 uri, v sejni dvorani Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5.

 

Sejo je na podlagi 14. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec sklical župan Andrej Čas, ki jo je tudi vodil.

 

Seji je prisostvovalo 25 članov občinskega sveta: Peter Cesar, Ivan Gams, Aleksander Hudej, mag.Ksandi Javornik, Nikolaj R. Kolar, Lidija Konečnik Mravljak, Zdravko Krajnc, Hinko Kašnik, Jože Krevh, Zvonka Marhat, Bojan Navodnik, Franc Pečovnik, Peter Pungartnik, mag., Boris Raj, mag., Danica Repas, Boštjan Rigelnik, Bernard Rutnik, Peter Slemenik, Martina Šisernik, Ivan Vranjek, Vinko Vrčkovnik, Zala Kutin, Janez Potočnik, Branko Smrtnik in Simona Zorman.

 

Seji so prisostvovali tudi: Andrej Čas, župan, Vesna Kozlar, direktorica občinske uprave,  Boštjan Temniker, Urad župana, Saša Blatešić, Urad za proračun, pravne, upravne in operativne zadeve, David Valič, Organ skupne občinske uprave – Urad za pripravo projektov, Rozalija Lužnik, Urad za proračun, pravne, uprave in operativne zadeve, Maja Nabernik »Radio Slovenija«, Dušan Stojanovič - snemanje seje in Tatjana Špalir za strokovna opravila.

 

Župan je svetnice in svetnike povabil k razpravi na zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec. Ker razprave ni bilo, je predlagal glasovanje.

 

Ugotovil je, da je prisotnih 25 svetnic in svetnikov, od tega jih je glasovalo 24, ki so soglasno sprejeli

 

s k l e p : (št. 1)

 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejme zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec v predloženem besedilu.

 

V nadaljevanju je župan prebral dnevni red in  predlagal, da se osnutek Odloka o splošnem redu v Mestni občini Slovenj Gradec umakne iz dnevnega reda. Ker razprave ni bilo, je predlagal glasovanje. Ponovno je ugotovil, da je prisotnih 25 svetnic in svetnikov, od tega jih je glasovalo 22, ki so soglasno sprejeli

 

s k l e p : (št. 2)

 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec za 10. redno sejo določi naslednji

 

d n e v n i  r e d :

 

1. Predlog Uradnega prečiščenega besedila Statuta Mestne občine Slovenj Gradec;

2. Predlog Uradnega prečiščenega besedila Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine

    Slovenj Gradec;

3. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s

    knjižnico in Vrtec Sele« in predlog Investicijskega programa  »Vrtec Legen, Vrtec    

    Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele«;

4. Osnutek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Legen, Vrtec

    Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele – predlog za obravnavo po skrajšanem postopku;

5. Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za urejanja območij vrtičkov v

    Mestni občini Slovenj Gradec;

6. Predlog Sklepa o prenehanju veljavnosti Odloka o merilih in kriterijih za določitev

    pristojbine za sofinanciranje protiprašne zaščite občinskih cest;

7. Predlog Sklepa o prenehanju Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud

    občanom za naložbe v objekte, naprave in omrežja obvezne lokalne gospodarske javne službe

    oskrbe s pitno vodo;

8. Predlog Sklepa o prenehanju veljavnosti Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih

    odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj Gradec;

9.  Predlog Sklepa za brezplačni prenos parcel na RS Ministrstvo za izobraževanje, znanost in

     šport za projekt Šolski center Slovenj Gradec;

10. Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanjske

      zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu; II. faza;

11. Ugotovitveni Sklep o prenehanju uporabe prostorskih aktov v delu, ki se nanašajo na

      nadomeščanje kmetijskih zemljišč

12. Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje:

      a) Predlog za imenovanje sodnikov porotnikov

      b) Predlog za imenovanje člana v Statutarno pravno komisijo,

      c) Predlog za razrešitev članice Sveta zavoda OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu in

          predlog za imenovanje nadomestne članice

13. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov;

14. Premoženjsko pravne zadeve                 

 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec soglaša, da se 14. točka »Premoženjsko pravne zadeve« izključi za javnost.

 

K TOČKI 1

Predlog Uradnega prečiščenega besedila Statuta Mestne občine Slovenj Gradec;

 

Uvodno obrazložitev k tej točki je podal Saša Blatešić.

 

Mnenje komisije je podal:

-          mag. Ksandi Javornik, mnenje Statutarno pravne komisije.

 

Razprave pri tej točki ni bilo. Župan je ugotovil, da je prisotnih 25 svetnic in svetnikov, od tega jih je glasovalo 24, ki so soglasno sprejeli

 

s k l e p : (št. 1.1)

 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejme Uradno prečiščeno besedilo UPB - 2 Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/2008-UPB-1, 53/2010 in 66/2015) v predloženem besedilu.

 

 

K TOČKI 2

Predlog Uradnega prečiščenega besedila Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec;

 

Uvodno obrazložitev k tej točki je podal Saša Blatešić.

Mnenje komisije je podal:

-          mag. Ksandi Javornik, mnenje Statutarno pravne komisije.

 

Razprave ni bilo. Župan je ugotovil, da je prisotnih 25 svetnic in svetnikov, vsi so glasovali in soglasno sprejeli

s k l e p : (št. 2.1)

 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejme Uradno prečiščeno besedilo UPB - 2 Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 94/2008-UPB-1, 87/2011 in 66/2015) v predloženem besedilu.

 

 

K TOČKI 3

Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele« in predlog Investicijskega programa  »Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele«;

 

David Valič je najprej podal uvodno obrazložitev k predlogu Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele«.

 

Mnenje odbora je podala:

-          Lidija Konečnik Mravljak, mnenje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.

 

V razpravi so sodelovali Peter Pungartnik, mag., Zdravko Krajnc in Simona Zorman

 

Odgovore in pojasnila na vprašanja v razpravi je podal župan.

 

Po razpravi je župan ugotovil, da je prisotnih 25 svetnic in svetnikov, vsi so glasovali in soglasno sprejeli

 

s k l e p : (št. 3.1)

 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele v predloženem besedilu, skupaj z dopolnitvijo, da se v primeru upravičenosti večjega vrtca dokumentacija za investicijo Vrtec Podgorje s knjižnico potrdi za štiri oddelčni vrtec.

 

Uvodno obrazložitev k predlogu Investicijskega programa  »Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele« je podal David Valič.

 

Mnenje odbora je podala:

-          Lidija Konečnik Mravljak, mnenje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.

 

V razpravi so sodelovali Janez Potočnik, Franc Pečovnik, Hinko Kašnik, Peter Slemenik,  mag. Ksandi Javornik, Boris Raj, mag., Niko R. Kolar, Branko Smrtnik, Aleksander Hudej.

 

Odgovore in pojasnila na vprašanja v razpravi sta podala župan in direktorica občinske uprave.

 

Po razpravi je župan ugotovil, da je prisotnih 25 svetnic in svetnikov, vsi so glasovali in soglasno sprejeli

s k l e p : (št. 3.2)

 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejme Investicijski program projekta Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele v predloženem besedilu, skupaj s predlogom, da se v primeru upravičenosti večjega vrtca dokumentacija za investicijo Vrtec Podgorje s knjižnico potrdi za štiri oddelčni vrtec.

 

K TOČKI 4

Osnutek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Legen, Vrtec   Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele – predlog za obravnavo po skrajšanem postopku;

 

Uvodno obrazložitev je podal David Valič.

 

Mnenje odbora je podala:

-          Lidija Konečnik Mravljak, mnenje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.

 

Razprave ni bilo. Župan je ugotovil, da je prisotnih 25 svetnic in svetnikov, vsi so glasovali in soglasno sprejeli naslednje sklepe:

 

s k l e p : (št. 4.1)

 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejme osnutek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele v predloženem besedilu.

 

s k l e p : (št. 4.2)

 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec soglaša, da se osnutek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele obravnava po skrajšanem postopku.

 

s k l e p : (št. 4.3)

 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejme predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele v predloženem besedilu.

 

 

K TOČKI 5

Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za urejanja območij vrtičkov v Mestni občini Slovenj Gradec;

 

Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Temniker.

 

Mnenje odborov in komisije so podali:

-          Peter Slemenik, mnenje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe,

-          Peter Cesar, mnenje Odbora za urejanje in gospodarjenje s prostorom,

-          mag. Ksandi Javornik, mnenje Statutarno pravne komisije.

 

V razpravi so sodelovali Boris Raj, mag., Bojan Navodnik, mag. Ksandi Javornik, Hinko Kašnik, Janez Potočnik, Martina Šisernik, Peter Cesar, Vinko Vrčkovnik in Peter Pungartnik, mag..

 

Odgovore in pojasnila na vprašanja v razpravi sta podala župan in Boštjan Temniker.

 

Po razpravi je župan ugotovil, da je prisotnih 25 svetnic in svetnikov, od tega jih je glasovalo 23, ki so soglasno sprejeli

s k l e p : (št. 5.1)

 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejme osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za urejanje območij vrtičkov v Mestni občini Slovenj Gradec v predloženem besedilu, skupaj s pripombami iz razprave.

 

 

K TOČKI 6

Predlog Sklepa o prenehanju veljavnosti Odloka o merilih in kriterijih za določitev pristojbine za sofinanciranje protiprašne zaščite občinskih cest;

 

Uvodno obrazložitev je podal Saša Blatešić.

 

Mnenje odbora in komisije sta podala:

-          mag. Ksandi Javornik, mnenje Statutarne komisije

-          Peter Slemenik, mnenje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe.

 

V razpravi je sodeloval Aleksander Hudej.

 

Odgovore in pojasnila na vprašanja v razpravi je podala direktorica občinske uprave.

 

Po razpravi je župan ugotovil, da je prisotnih 25 svetnic in svetnikov, od tega jih je glasovalo 23, ki so soglasno sprejeli

 

s k l e p : (št. 6.1)

 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejme Sklep o prenehanju veljavnosti Odloka o merilih in kriterijih za določitev pristojbine za sofinanciranje protiprašne zaščite občinskih cest (Uradni list RS, št. 68/04) v predloženem besedilu.

 

 

 

 

 

 

K TOČKI 7

Predlog Sklepa o prenehanju Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud   občanom za naložbe v objekte, naprave in omrežja obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo;

 

Uvodno obrazložitev je podal Saša Blatešić.

 

Mnenje odbora in komisije sta podala:

-          mag. Ksandi Javornik, mnenje Statutarne komisije

-          Peter Slemenik, mnenje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe.

 

V razpravi sta sodelovala Aleksander Hudej  in Zdravko Krajnc.

 

Odgovore in pojasnila na vprašanja v razpravi sta podala župan in direktorica občinske uprave.

 

Po razpravi je župan ugotovil, da je prisotnih 25 svetnic in svetnikov, od tega jih je glasovalo 22, ki so z večino glasov (18 »za«, 4 »proti«) sprejeli

 

s k l e p : (št. 7.1)

 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejme Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud občanom za naložbe v objekte, naprave in omrežja obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v predloženem besedilu.

 

 

K TOČKI 8

Predlog Sklepa o prenehanju veljavnosti Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj Gradec;

 

Uvodno obrazložitev je podal Saša Blatešić.

 

Mnenje odbora in komisije sta podala:

-          mag. Ksandi Javornik, mnenje Statutarne komisije

-          Peter Slemenik, mnenje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe.

 

Dodatna pojasnila sta podala župan in direktorica.

 

V razpravi so sodelovali Bernard Rutnik, Boris Raj, mag., Ivan Vranjek, Hinko Kašnik, Vinko Vrčkovnik, Peter Pungartnik, mag., Bojan Navodnik in Ivan Gams.

 

Odgovore in pojasnila na vprašanja v razpravi sta podala direktorica občinske uprave in Saša Blatešić.

 

Po razpravi je župan ugotovil, da je prisotnih 25 svetnic in svetnikov, od tega jih je glasovalo 23, ki so z večino glasov (15 »za«, 8 »proti«) sprejeli

 

 

s k l e p : (št. 8.1)

 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejme Sklep o prenehanju veljavnosti 37. b člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj Gradec in Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec v predloženem besedilu.

 

 

K TOČKI 9

Predlog Sklepa za brezplačni prenos parcel na RS Ministrstvo za izobraževanje, znanost in   šport za projekt Šolski center Slovenj Gradec;

 

Uvodno obrazložitev je podal Saša Blatešić.

 

Mnenje odbora in komisije sta podala:

-          mag. Ksandi Javornik, mnenje Statutarne komisije

-          Peter Slemenik, mnenje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe.

 

V razpravi so sodelovali Peter Cesar, Niko R. Kolar, mag. Ksandi Javornik, Ivan Gams in Boris Raj, mag..

 

Odgovore in pojasnila na vprašanja v razpravi sta podala župan in direktorica občinske uprave.

 

Po razpravi je župan ugotovil, da je prisotnih 25 svetnic in svetnikov, od tega jih je glasovalo 22, ki so soglasno sprejeli

 

s k l e p : (št. 9.1)

 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejme Sklep o brezplačnem prenosu parcel na RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za projekt Šolski center Slovenj Gradec in zadolži strokovne službe Mestne občine Slovenj Gradec, da proučijo možnost ministrstvo zavezati, da  z gradnjo objekta prične v določenem roku.

 

 

K TOČKI 10

Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanjske    zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu; II. faza;

 

Uvodno obrazložitev je podala Rozalija Lužnik.

 

Mnenje odbora in komisije sta podala:

-          mag. Ksandi Javornik, mnenje Statutarne komisije

-          Peter Cesar, mnenje Odbora za urejanje in gospodarjenje s prostorom.

 

 

V razpravi so sodelovali Hinko Kašnik, Peter Cesar in Janez Potočnik.

 

Odgovore in pojasnila na vprašanja v razpravi je podala Rozalija Lužnik.

 

Po razpravi je župan ugotovil, da je prisotnih 25 svetnic in svetnikov, od tega jih je glasovalo 21, ki so soglasno sprejeli

 

s k l e p : (št. 10.1)

 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejme osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradec; II. faza v predloženem besedilu.

 

 

K TOČKI 11

Ugotovitveni Sklep o prenehanju uporabe prostorskih aktov v delu, ki se nanašajo na    nadomeščanje kmetijskih zemljišč;

 

Uvodno obrazložitev je podala Rozalija Lužnik.

 

Mnenje odbora in komisije sta podala:

-          mag. Ksandi Javornik, mnenje Statutarne komisije

-          Peter Cesar, mnenje Odbora za urejanje in gospodarjenje s prostorom.

 

Razprave ni bilo. Župan je ugotovil, da je prisotnih 25 svetnic in svetnikov, od tega jih je glasovalo 23, ki so soglasno sprejeli

 

s k l e p : (št. 11.1)

 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejme Ugotovitveni sklep o prenehanju uporabe prostorskih aktov v delu, ki se nanašajo na nadomeščanje kmetijskih zemljišč v predloženem besedilu.

 

 

K TOČKI 12

Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

a) Predlog za imenovanje sodnikov porotnikov;

 

Uvodno obrazložitev je podal Hinko Kašnik.

 

V razpravi so sodelovali Bojan Navodnik, Hinko Kašnik in Boris Raj, mag..

 

Po razpravi je župan ugotovil, da je prisotnih 25 svetnic in svetnikov, ki so z večino glasov (24 »za«, 1 »proti«) sprejeli 

 

s k l e p : (št. 12.1)

 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec določi listo kandidatov za imenovanje sodnikov porotnikov iz Mestne občine Slovenj Gradec, v naslednji sestavi:

 

1. Samo Januška, Celjska cesta 36, 2380 Slovenj Gradec

2. Martina Kolar, Brde 35 a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

3. Ana Hudopisk, Gozdna pot 21, 2380 Slovenj Gradec

4. Danica Sekavčnik Kotnik, Tomšičeva ulica 15, 2380 Slovenj Gradec

5. Marija Sterle, Glavni trg 48 a, 2380 Slovenj Gradec

6. Zofija Tisnikar, Turiška vas 7 a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

7. Vilhelm Jeseničnik, Tomšičeva 11, 2380 Slovenj Gradec

8. Marija Klančnik, Podgorje 108, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

9. Ivica Vaukan, Gradišče 9/b, 2380 Slovenj Gradec

10. Edvard Turičnik, Legen 15 a, 2380 Slovenj Gradec

11. Irena Pečovnik, Pameče 170 a, 2380 Slovenj Gradec

12. Boštjan Gregor, Partizanska pot 9, 2380 Slovenj Gradec

13. Ivan Kotnik Sekavčnik, Tomšičeva 15, 2380 Slovenj Gradec

14. Vojka Raško, Muratova ulica 1, 2380 Slovenj Gradec

15. Simona Podgoršek, Pod gradom 10, 2380 Slovenj Gradec

16. Miha Šteharnik, Stari trg 73, 2380 Slovenj Gradec

17. Bojan Cokan, Celjska c., 2380 Slovenj Gradec

18. Ivan Karner, Pameče 305, 2380 Slovenj Gradec

19. Tatjana Potočnik, Šmarška c. 28, 2380 Slovenj Gradec

 

Predlagano listo občinski svet pošlje v potrditev Okrožnemu sodišču v Slovenj Gradcu.

 

b) Predlog za imenovanje člana v Statutarno pravno komisijo;

 

Uvodno obrazložitev je podal Hinko Kašnik.

 

Razprave ni bilo. Župan je ugotovil, da je prisotnih 25 svetnic in svetnikov, od tega jih je glasovalo 22, ki so soglasno sprejeli 

 

s k l e p : (št. 12.2)

 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec imenuje kot člana Statutarno pravne komisije pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec Petra Pungartnika, mag., stanujočega Sele 14, 2380 Slovenj Gradec.

 

Statutarno pravna komisija opravlja naloge v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 94/08, 87/11, 66/15) in je imenovana za mandatno obdobje 2014 - 2018.

 

c) Predlog za razrešitev članice Sveta zavoda OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu in predlog

    za imenovanje nadomestne članice;

 

 

Uvodno obrazložitev je podal Hinko Kašnik.

 

Razprave ni bilo. Župan je ugotovil, da je prisotnih 25 svetnic in svetnikov, od tega jih je glasovalo 23, ki so soglasno sprejeli 

 

s k l e p : (št. 12.3)

 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec razreši Vesno Jurjec Žvikart, stanujočo Legen 2 a, 2380 Slovenj Gradec, kot predstavnico ustanovitelja v Svetu zavoda Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu.

 

Nato so ponovno glasovali. Župan je ugotovil, da je prisotnih 25 svetnic in svetnikov, od tega jih je glasovalo 21, ki so soglasno sprejeli 

 

s k l e p : (št. 12.4)

 

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec imenuje Vesno Novak Temniker, stanujočo Legen 163, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, kot predstavnico ustanovitelja v Svetu zavoda Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu.

 

 

K TOČKI 13

Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov;

 

Rozalija Lužnik je predstavila pripravo Občinskega prostorskega načrta.

 

Boštjan Temniker in župan sta pripravo Občinskega prostorskega načrta dodatno obrazložila.

 

Pobude in vprašanja so podali: Janez Potočnik, Branko Smrtnik, Zdravko Krajnc, Aleksander Hudej, Peter Cesar, Boštjan Rigelnik, Hinko Kašnik, Martina Šisernik, Franc Pečovnik, Bojan Navodnik, Boris Raj, mag. in Vinko Vrčkovnik.

 

Odgovore na nekatera vprašanja in pobude so podali župan, direktorica občinske uprave in Boštjan Temniker.

 

 

Župan je sejo zaključil ob 21.30 uri.

 

 

 

     DIREKTORICA OBČINSKE  UPRAVE                                   ŽUPAN MESTNE OBČINE

    MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC                                         SLOVENJ GRADEC

                    Vesna KOZLAR                                                                        Andrej ČAS