Občinski prostorski načrt

Izdelan predlog Občinskega prostorskega načrta OPN

  • 19 januar 2017
  • Število pogledov: 1730

Občinski prostorski načrt (OPN) Mestne občine Slovenj Gradec (MOSG) je bil v fazi dopolnjenega osnutka širši javnosti podrobno predstavljen v okviru javne razgrnitve, ki je bila izvedena med 19. 5. 2016 in 20. 6. 2016. V času trajanja javne razgrnitve so občanke, občani in druga zainteresirana javnost podali skupno 81 pripomb. Strokovni izdelovalec OPN je zavzel negativno stališče do 27 pripomb. Negativne so bile predvsem pripombe, ki so predstavljale povsem nove pobude za spremembo namenske rabe prostora, in pripombe, ki so se nanašale na predhodno od nosilcev urejanja prostora (NUP) zavrnjene pobude. Te zavrnitve so izhajale predvsem iz dejstva, da vključevanje novih ali predhodno obravnavanih in že zavrnjenih pobud v kasnejših fazah priprave OPN ni mogoče, saj bi bilo potrebno zaradi njih ponoviti tudi vse predhodne faze postopka, kar bi še dodatno podaljšalo pripravo akta. Pripombe, do katerih je izdelovalec zavzel pozitivna stališča, so bile upoštevane pri pripravi predloga OPN oziroma vnesene v odgovarjajoče vsebine odloka.

Nadalje je imel izdelovalec OPN v času po javni razgrnitvi največ dela z oblikovanjem predloga, čistopisom tekstualnega in grafičnega dela ter pripravo gradiva za pridobivanje drugih mnenj NUP. Opravljeno delo v obliki gradiva končnega predloga OPN je izdelovalec poslal na MOSG v  prvi polovici januarja 2017.  Ker MOSG na predlog OPN ni imela bistvenih pripomb je bilo gradivo konec minulega meseca že poslano na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Slednje bo gradivo OPN po pregledu naložilo na svoje strežnike, kjer bo za pregled dosegljivo še ostalim NUP. Večjih zapletov pri pridobivanju drugih mnenj MOSG ne pričakuje, saj je z vsemi najbolj pomembnimi NUP, gradivo OPN uspešno uskladila že v fazi dopolnjenega osnutka. Zadnje opravilo, ki nas še čaka, je dvofazna obravnava in sprejem OPN na občinskem svetu, kar je predvideno v prihodnjih treh mesecih.