Občinski prostorski načrt

April 2015

Usklajevanje z MZ, NLZOH (področje zdravstva)

  • 3 april 2015
  • Število pogledov: 1330
Na sestanku na NLZOH v Mariboru dne 03.04.2015 je bila glavna tema potrebnost izvedbe postopka CPVO. Mnenje Ministrstva za zdravje je bilo namenjeno bolj strateški presoji akta in manj zahtevi po izvedbi postopka CPVO. Sprejet je bil dogovor, da pripravljavec in izdelovalec akta relevantne vsebine iz dopolnjenega prvega mnenja MZ upoštevata in v naslednjih fazah vgradita v odlok o OPN. Pripravljen je bil še dodaten dokument, s katerem je občina odgovorila na ugotovljene verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana ter obrazložitev, kako bodo ti primeri obravnavani v dopolnjenem osnutku OPN. Ministrstvo je tako spremenilo mnenje o potrebnosti izvedbe postopka CPVO, za uspešno nadaljnje delo pri pripravi akta pa je potrebna še izdelava študije varstva pred hrupom, ki jo je pripravljavec akta že naročil.