Referat za družbene dejavnosti in splošne zadeve

V Referatu za družbene dejavnosti in splošne zadeve opravljajo:

 • vodenje splošnih, organizacijskih in operativnih zadev s področja dela občinske uprave,
 • izvajanje ukrepov s področja varstva pri delu,
 • naloge s področja vodenja kakovosti,
 • naloge s področja skupnih nabav in vzdrževanja,
 • naloge s področja ravnanja z dokumentarnim gradivom in arhivom,
 • naloge s področja dela četrtnih in vaških skupnosti,
 • na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, glasbenega izobraževanja ter izobraževanja odraslih,
 • skrbi za razvoj programov in institucij na področju šolstva v občini in njihovo povezovanje,
 • skrbi za razvoj vseh dejavnikov in programov za raziskovalno dejavnost,
 • koordinira pripravo in skrbi za izvrševanje programov športa in rekreacije in skrbi za razvoj vseh dejavnikov na področju športa ter rekreacije,
 • opravlja naloge na področju zagotavljanja športne infrastrukture,
 • zagotavlja sofinanciranje športnih programov in spodbujanje športno rekreativnih prireditev,
 • opravlja naloge na področju kulture,
 • skrbi za razvoj vseh dejavnikov na področju kulture,
 • skrbi za varovanje kulturne dediščine,
 • zagotavlja storitve pomoči družini na domu,
 • zagotavlja pogoje za delo društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo kulturne in športne programe in za druge organizacije civilne družbe,
 • skrbi za razvoj programov in institucij na področju knjižničarstva,
 • načrtuje, koordinira in sofinancira programe za otroke in mladino,
 • ureja, načrtuje ter skrbi za otroška igrišča in drugo podobno infrastrukturo,
 • pripravlja in uresničuje mladinsko politiko,
 • pripravlja in načrtuje politiko za starejše občane,
 • opravlja naloge s področja socialnega varstva ter družine,
 • skrbi za druge skupine, ki potrebujejo posebne oblike pomoči in sodelovanja,
 • skrbi za pospeševanje ter organiziranje dejavnosti in programov socialnega varstva ter varstva zdravja,
 • zagotavlja plačila oskrbnih stroškov v socialno varstvenih zavodih za starejše in osebe s posebnimi potrebami, ki so deloma ali v celoti oproščene plačil po posebnih merilih in
 • plačila za družinskega pomočnika,
 • zagotavlja izvajanje nalog s področja osnovne zdravstvene ter lekarniške dejavnosti, izdaja odločbe in podeljuje koncesije,
 • zagotavlja mrliško pregledno službo na svojem območju,
 • koordinira ter usklajuje delovanje zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, s svojega področja dela,
 • opravlja naloge v zvezi z dodeljevanjem enkratne denarne pomoči,
 • naloge s področja zaščite in reševanja,
 • naloge s področja kmetijstva,
 • druge naloge po odločitvi vodje referata, vodje urada in direktorja občinske uprave.

V Referatu za družbene dejavnosti in splošne zadeve so zaposleni sodelavci:

mag. Alenka Primožič Vodja Referata za družbene dejavnosti in splošne zadeve 02 8812137
Andreja Hergold Višja svetovalka za vložišče in arhiv 02 8812123
Ida Glasenčnik Dokumentalistka VI 02 8812156
Drago Ferš nadomešča Ivan Marzel Hišnik IV  
Marijan Klemenc Podsekretar 02 8812124
mag. Mateja Tajnšek Višja svetovalka za socialno varnost in zdravstvo 02 8812158
mag. Natalija Knez Podsekretarka za šolstvo in otroško varstvo  02 8812125
Jerneja Kreuh Višja svetovalka ( kultura, mladina, turizem ) 02 8812130
Beno Breznik Referent 02 8812126
Viktor Sušec Strokovni sodelavec VII/2-I za šport 02 8812150
Mateja Pečoler Strokovni sodelavec VI  028812156