Velikost in prebivalstvo

Velikost in prebivalstvo

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC (občina SLOVENJ GRADEC)

Število prebivalcev

16.839

Površina naselja, km2

174

Vir podatkov:(1.1.2014) SURS

Mestna občina Slovenj Gradec je del koroške statistične regije. Meri 174 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 29. mesto.

Statistični podatki kažejo o občini tako sliko:

1.1.2014 je imela občina 16.839 prebivalcev (8.414 moških in 8.425 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 25. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine živi povprečno 97 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih (v letu 2012) je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 3,4 (v Sloveniji 1,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast  na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je  -3,1 (v Sloveniji 0,3). Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 0,3 (v Sloveniji 1,6).

Povprečna starost občanov je bila 41,0 let in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42  let).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 98 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 7 vrtcev, obiskovalo pa jih je 631 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 71 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2012/2013 izobraževalo približno 1.430 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 770 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 50 študentov in 13 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 47 študentov in 10 diplomantov.

V Mestni občini Slovenj Gradec imamo en vzgojno-varstveni zavod: VVZ Slovenj Gradec, katerega soustanovitelj je tudi občina Mislinja. Skupno deluje na 13 lokacijah. Dne 1. 10. 2013 je bilo v vrtec vpisanih 804 otrok. Število oddelkov in otrok se oblikuje za vsako šolsko leto, na podlagi vpisa, ki poteka v mesecu marcu  in na podlagi normativa, ki je osnova za sistemizacijo delovnih mest v vrtcu.

V občini imamo 5 osnovnih šol, s štirimi podružničnimi osnovnimi šolami (Sele, Razbor, Šmiklavž in Pameče). V šolskem letu 2013/2014 je bilo v osnove šole vključenih 1.453 osnovnošolcev.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (57 %).

Stopnja registrirane brezposelnosti v občini  znaša (april 2014) 14,2  %, kar je več od povprečja v državi (13,4 %).

Povprečna bruto plača za april 2014 je znašala 1.450,03 EUR in je bila  za 5,3 % nižja od povprečne  plače v Sloveniji, v neto znesku pa je znašala 951,44 EUR, kar je za 5,0 % manj od povprečne neto plače v Sloveniji.

V letu 2013 je bilo v občini 357 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Povprečna velikost stanovanja je bila 92 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8,5 let.

V letu 2013 je bilo v občini zbranih 220 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 107 kg manj kot v celotni Sloveniji.