Komunalna in cestna infrastruktura

ZASADITVE BREŽINE IN ŽIVE MEJE OB POKOPALIŠČU STARI TRG TER DREVOREDA OB SUHODOLNICI

ZASADITVE BREŽINE IN ŽIVE MEJE OB POKOPALIŠČU STARI TRG TER DREVOREDA OB SUHODOLNICI

Predlagana ureditev upošteva predvidene posege, ki so bili načrtovani v sklopu celovite prenove in razširitve pokopališča (Ureditveni načrt – Mestno pokopališče Slovenj Gradec, 2001, Arh Deko, d.o.o. in Pokopališče Slovenj Gradec – Ureditev brvi in anonimnih grobov, 2015, Arh Deko, d.o.o.). Hkrati ureditev vključuje tudi nadaljevanje obstoječega drevoreda ob Suhodolnici.

Preberi več...
Izgradnja Erčevega mostu

Izgradnja Erčevega mostu

V mesecu avgustu smo končali z izgradnjo novega Erčevega mostu na obstoječi lokaciji dotrajanega
Preberi več...
Sanacija zemeljskih plazov v Mestni občini Slovenj Gradec

Sanacija zemeljskih plazov v Mestni občini Slovenj Gradec

Sanacija se je nanašala na:

Na cesti proti Lakužam smo sanirali dva plazova in sicer smo izvedli podporne zidove pod in nad cesto. Na cesti v Golavabuki in cesti na Selah proti Škratkovi deželi pa smo izvedli sanacijo dveh plazov z betonskimi piloti.

Preberi več...
Izgradnja varne šolske poti Pameče (LC 377200)

Izgradnja varne šolske poti Pameče (LC 377200)

V Pamečah, na lokaciji od stan. hiše 92 do pokopališča se je izvedel pločnik za pešce. Investicija , ki smo jo začeli v letu 2016 smo v tem letu dokončali. Izvedel se je fini asfalt, postavile so se zaščitne ograje, izvedla se je talna signalizacija.
Preberi več...
Rekonstrukcija ceste Gaberke – Velunje (LC 410120)

Rekonstrukcija ceste Gaberke – Velunje (LC 410120)

Na dotrajanem delu cestišča proti Velunji smo v dolžini 570 m preplastili vozišče. Izvedli smo nove cevne propuste in podporni zid v strugi potoka.
Preberi več...
Rekonstrukcija ceste LC 377081 Graška gora – Dobravski kot, II.faza
Sanacija obzidja na Meškovi ulici 24 v Slovenj Gradcu

Sanacija obzidja na Meškovi ulici 24 v Slovenj Gradcu

V letu 2016 smo porušili objekt. V letu 2017 smo nadaljevali z obnovo zidu, ureditvijo tlaka z položitvijo tlakovcev in položitvijo elektro kablov. 

Preberi več...
Ureditev premostitve na Brezniškem potoku v Mestni občini Slovenj Gradec

Ureditev premostitve na Brezniškem potoku v Mestni občini Slovenj Gradec

Na Brezniškem potoku smo zamenjali star in dotrajan propust in ga nadomestili z večjim, ki ustreza pretočnosti potoka.
Preberi več...
VARNA ŠOLSKA POT ŠMARTNO – SV. JURIJ, SLOVENJ GRADEC (faza I)

VARNA ŠOLSKA POT ŠMARTNO – SV. JURIJ, SLOVENJ GRADEC (faza I)

V Šmartnem, na lokaciji od mostu do Krenkerja se je izvedel pločnik za pešce. Izvedli so se ograjni zidovi, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava in dve hitrostni oviri.
Preberi več...
VARNA ŠOLSKA POT PAMEČE (novi blok - pokopališče)

VARNA ŠOLSKA POT PAMEČE (novi blok - pokopališče)

V tem mesecu končujemo z izgradnjo pločnika v Pamečah, od novega bloka do pokopališča. Predvidena je tudi izvedba nove javne razsvetljave in delna preplastitev ceste.
Preberi več...
Izgradnja krožišča pri avtobusni postaji Slovenj Gradec

Izgradnja krožišča pri avtobusni postaji Slovenj Gradec

Na križišču med Pohorsko cesto in Iršičevo ulico (pri avtobusni postaji) Slovenj Gradec smo uredili krožišče za večjo pretočnost prometa in varnejšo prečkanje cestišča za pešce.
Preberi več...
Izgradnja meteornega kanala krnice – faza 1

Izgradnja meteornega kanala krnice – faza 1

Meteorni kanal se je izvedel sočasno z izgradnjo Varne šolske poti Šmartno – Sv. Jurij.
Preberi več...
Zapiranje odlagališča Mislinjska Dobrava

Zapiranje odlagališča Mislinjska Dobrava

Na odlagališče nenevarnih odpadkov v Mislinjski dobravi od februarja 2013 ne odlagamo več odpadkov in je od takrat v fazi zapiranja.
Preberi več...
Plaz na Rahtelu

Plaz na Rahtelu

Na cesti proti Rahtelovem vrhu smo na dveh lokacijah sanirali plazova.

Preberi več...
Cesta Gaberke – Velunje

Cesta Gaberke – Velunje

Na dotrajanem delu cestišča proti Velunji smo v dolžini 670 m preplastili vozišče.

Preberi več...
Ureditev dela Muratove ulice

Ureditev dela Muratove ulice

Na tem delu ulice smo uredili varno šolsko pot z izvedbo pločnika, ki vodi od mostu čez Suhodolnico do križišča na Podgorski cesti ( pri Zadrugi).

Preberi več...
Komunalna ureditev zazidave Knez – Turičnik

Komunalna ureditev zazidave Knez – Turičnik

Na zazidavi Knez – Turičnik smo izvedli preplastitev ceste z zaključnim asfaltnim slojem v dolžini cca. 500m. 

Preberi več...
Plaz pod Rdečnikom

Plaz pod Rdečnikom

Preberi več...
Naselje Pameče (I. faza)

Naselje Pameče (I. faza)

Preberi več...
Kanalizacija Ozare s črpališčem

Kanalizacija Ozare s črpališčem

Preberi več...
Vodovod Suhi Dol

Vodovod Suhi Dol

Preberi več...
Cesta Graška gora – Dobravski kot (I. faza)

Cesta Graška gora – Dobravski kot (I. faza)

Preberi več...
Cesta Šola Razbor – Prevolnik (I. faza)

Cesta Šola Razbor – Prevolnik (I. faza)

Preberi več...
Pokopališče Stari trg

Pokopališče Stari trg

Preberi več...
Brv na Gmajnici

Brv na Gmajnici

Preberi več...
Kanalizacija in vodovod Mala vas

Kanalizacija in vodovod Mala vas

Preberi več...
Obnova Šertlovega mostu

Obnova Šertlovega mostu

Preberi več...
Plaz Strgar

Plaz Strgar

Preberi več...
Ureditev struge potoka z zadrževalnikom na Trobeljščici

Ureditev struge potoka z zadrževalnikom na Trobeljščici

Preberi več...
Kanalizacija Šentjedert - Gmajna

Kanalizacija Šentjedert - Gmajna

Preberi več...
123