Proračuni in zaključni računi

PREDLOG 1. REBALANSA PRORAČUNA MOSG ZA LETO 2017

  • 15 junij 2017
  • Število pogledov: 858

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017

1

Bilanca prihodkov in odhodkov 

6

Račun finančnih terjatev in naložb 

11

Račun financiranja 

12

Spremna beseda k predlogu 1. rebalansa proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017

13

Posamezni finančni načrti 

18

26. Druge javne potrebe

19

29. Turizem

23

3.1. Šolstvo

26

3.6. Šport

29

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

32

5. Stanovanjsko-poslovni fond

36

       

    Predlog 1. rebalansa proračuna MOSG za leto 2017 (skupaj)