Proračuni in zaključni računi

PREDLOG 2. REBALANSA PRORAČUNA MOSG ZA LETO 2017

  • 16 november 2017
  • Število pogledov: 817

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 

1

Bilanca prihodkov in odhodkov 

5

Račun finančnih terjatev in naložb 

10

Račun financiranja 

11

Pregled sprememb v predlogu 2. rebalansa proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 glede na osnutek

12

Posamezni finančni načrti 

22

21. Župan in podžupan

23

 23. Nadzorni odbor 

27

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

30

26. Druge javne potrebe

34

29. Turizem

38

3.3. Kultura

41

3.4. Socialno varstvo

44

3.6. Šport 

48

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje 

51

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

54

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

58

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva

62

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 

65

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 

68

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 

71

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

74

           Razno

79

 Načrt nabav

           Predlog 2. rebalansa proračuna MOSG (skupaj)


80