Proračuni in zaključni računi

OSNUTEK PRORAČUNA MOSG ZA LETO 2018

  • 17 november 2017
  • Število pogledov: 1467

Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018 

1

Bilanca prihodkov in odhodkov 

9

Račun finančnih terjatev in naložb 

14

Račun financiranja 

15

Spremna beseda k osnutku proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za

leto 2018

16

Proračun po funkcionalni klasifikaciji

33

Proračun po programski klasifikaciji

36

Posamezni finančni načrti 

92

1. Uprava

93

21. Župan in podžupan

98

15. Skupni organ občinske uprave 

102

22. Občinski svet 

107

23. Nadzorni odbor 

110

24. Četrtne in vaške skupnosti

113

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

116

26. Druge javne potrebe 

122

28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru

127

29. Turizem

130

3.1. Šolstvo

133

3.2. Otroško varstvo 

137

3.3. Kultura

140

3.4. Socialno varstvo

144

3.5. Zdravstveno varstvo 

148

3.6. Šport 

151

3.8. Programi za mlade

154

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje

157

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

160

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

164

5. Stanovanjsko-poslovni fond 

168

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva

173

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo

176

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 

179

 8. Zaščita in reševanje, požarna varnost

182

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 

186

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva

190

4.5. Regionalni projekti

197

            Obrazložitve finančnih načrtov

200

1.Uprava

201

21. Župan in podžupan

211

15. Skupni organ občinske uprave 

215

22. Občinski svet

222

23. Nadzorni odbor

225

24. Četrtne in vaške skupnosti

227

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

230

26. Druge javne potrebe 

237

28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru

247

29. Turizem

249

3.1. Šolstvo

254

3.2. Otroško varstvo

272

3.3. Kultura

280

3.4. Socialno varstvo

286

3.5. Zdravstveno varstvo 

297

3.6. Šport

300

3.8. Programi za mlade

306

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje

309

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

314

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdržev. drugih objektov

320

5. Stanovanjsko-poslovni fond 

327

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 

334

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo

341

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 

344

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost

348

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti

355

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

358

4.5. Regionalni projekti 

364

Razno………………………………………………………………………

366

Letni program športa v Mestni občini Slovenj Gradec 2018 neposredna dejavnost

367

Načrt nabav 

378

Kadrovski načrt Mestne občine Slovenj Gradec

           

           Osnutek proračuna za leto 2018 (1-196)

             

           Osnutek proračuna za leto 2018 (197-386)

382