Proračuni in zaključni računi

ZAKLJUČNI RAČUN MOSG ZA LETO 2017

  • 11 april 2018
  • Število pogledov: 956

Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 

1

Bilanca prihodkov in odhodkov 

5

Račun finančnih terjatev in naložb 

9

Račun financiranja 

10

Bilanca stanja 

11

Spremna beseda k zaključnemu računu proračuna Mestne občine Slovenj

Gradec za leto 2017 in prerazporeditve proračunskih sredstev

15

Računovodsko poročilo

41

Poslovno poročilo

71

Zaključni račun proračuna po funkcionalni klasifikaciji

90

Zaključni račun proračuna po programski klasifikaciji

93

Finančni načrti 

149

1. Uprava

150

21. Župan in podžupana

155

15. Skupni organ občinske uprave 

159

22. Občinski svet

163

23. Nadzorni odbor 

166

24. Četrtne in vaške skupnosti

169

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

172

26. Druge javne potrebe

178

28. Slovenj Gradec – Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru

183

29. Turizem

186

3.1. Šolstvo

189

3.2. Otroško varstvo 

193

3.3. Kultura

196

3.4. Socialno varstvo

200

3.5. Zdravstveno varstvo 

204

3.6. Šport 

207

3.8. Programi za mlade

210

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje 

213

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem

216

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdrževanje drugih objektov

220

 5. Stanovanjsko-poslovni fond 

225

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 

230

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo

233

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva

236

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 

239

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti

243

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva

247

4.5. Regionalni projekti

253

Obrazložitve finančnih načrtov

256

1. Uprava

257

21. Župan in podžupana

269

15. Skupni organ občinske uprave 

273

22. Občinski svet

283

23. Nadzorni odbor 

287

24. Četrtne in vaške skupnosti

289

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

292

26. Druge javne potrebe

300

28. Slovenj Gradec - Generalni sekr. asoc. mest glasnikov miru

314

29. Turizem

317

3.1. Šolstvo

323

3.2. Otroško varstvo 

337

3.3. Kultura

345

3.4. Socialno varstvo

356

3.5. Zdravstveno varstvo 

374

3.6. Šport 

379

3.8. Programi za mlade

383

4. Komunalno-cestno gospodarstvo – vzdrževanje 

387

43. Delovanje referata za gospodarjenje z občinskim premoženjem 

395

44. Prometno urejanje javnih površin in vzdrževanje drugih objektov

405

 5. Stanovanjsko-poslovni fond 

414

6. Pospeševanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva 

422

18. LAS MDD pogodbeno partnerstvo

428

7. Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva 

430

8. Zaščita in reševanje, požarna varnost 

434

3. Investicije na področju družbenih dejavnosti 

440

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

445

4.5. Regionalni projekti

457

Načrt razvojnih programov

460

Razno

479

Realizacija načrta pridobivanja in razpolaganja s premoženjem

           

          Zaključni račun (skupaj)

480