Proračuni in zaključni računi

PREDLOG 1. REBALANSA PRORAČUNA MOSG ZA LETO 2018

  • 21 junij 2018
  • Število pogledov: 540

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018 

1

Bilanca prihodkov in odhodkov 

5

Račun finančnih terjatev in naložb 

10

Račun financiranja 

11

Pregled sprememb v predlogu 1. rebalansa proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018 glede na osnutek

12

Posamezni finančni načrti 

17

15. Skupni organ občinske uprave

18

25. Delovanje urada župana in mestnega sveta

22

 3. Investicije na področju družbenih dejavnosti

26

4. Investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva 

29

          Načrt razvojnih programov

35

         Razno

54

Načrt nabav

55

 

         Predlog 1. rebalansa (skupaj)